Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0–5 år

En specialistkurs som ger relevant kunskap för personer som arbetar inom späd- och småbarnsfältet. Kursen riktar sig till följande yrkeskategorier: psykologer, läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare logopeder och specialpedagoger.

Att arbeta med späda och små barns psykiska hälsa är ett i flera avseenden unikt kunskapsområde eftersom det dels tar avstamp i ett tvärvetenskapligt forskningsfält, dels fokuserar på individer som genomgår en oerhört snabb utveckling över relativt kort tid. Kunskapen om spädbarnets utveckling och betydelsen av barnets samspel med omgivningen – framför allt med omsorgspersonerna – har ökat snabbt under de senaste åren.

Relationen mellan barn och förälder kan ses som en transaktionell process, där förälderns svar på barnets signaler påverkar den reaktion som föräldern sedan får tillbaka från barnet. Flera faktorer har inflytande på samspelsprocessen; barnets temperament, omsorgspersonernas psykiska och fysiska hälsa samt faktorer runt om familjen har alla betydelse. Avsaknad av tillräckligt gott, pålitligt och återkommande positivt samspel mellan barnet och barnets omsorgsperson samt mellan barnets omsorgspersoner, ökar riskerna för en mindre gynnsam utveckling hos barnet. 

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år. Utvecklingsprocessen ses som ett samspel mellan såväl biologiska, psykologiska som sociala och samhälleliga faktorer. Kursen ger även kunskap om för åldern relevanta bedömnings-, utrednings- och behandlingsmetoder vad gäller barnets utveckling, barnets och förälderns psykiska hälsa och samspelet mellan förälder och barn.

Kursen ges som uppdragsutbildning genom Institutet för tillämpad beteendevetenskap (ITB) vid Psykologiska institutionen. Uppdragsutbildning innebär att företag och organisationer köper platser på kursen till sin personal i kompetenshöjande syfte.

Ansökan sker genom att du skriver ut och fyller i ansökningsblanketten, inklusive din egen och arbetsgivarens underskrift, och därefter postar till angiven adress.

  • Kursen startar 17-18 september 2020
  • Kostnaden är 14.900 kr exklusive moms
  • Sista ansökningsdag är 28 augusti 2020

Ansökningsblankett Späda och små barn Psykologer, HT 2020 (101 Kb)

Ansökningsblankett, Späda och små barn, Övriga yrkesgrupper, HT 2020 (101 Kb)

Kurstyp: Kurs anordnad som uppdragsutbildning och är ackrediterad specialistkurs. Kursen är öppen för ett flertal yrkesgrupper, se kursanvisningar.

Omfattning: Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng (hp)

Kursstart: 17-18 september 2020.

Plats: Psykologiska institutionen

Kostnad: 14.900:-

Kontaktperson: Tommie Forslund, tommieforslund@psychology.su.se

Kursanvisningar och schema

Kursanvisningar Späda och små barn, HT 2020 (125 Kb)

Schema Späda och små barn, HT 2020 (44 Kb)

Kontakt

Uppdragsutbildning

Sök bland våra utbildningar