Studiehandbok, forskarnivå

På den här sidan hittar du länkar och information om att studera på forskarutbildningen i psykologi.

Studieplanen innehåller de generella regler som gäller för doktorsexamen och licentiatexamen i psykologi, med allt ifrån en kort ämnesbeskrivning till mål och innehåll.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 hp

Digitala verktyg och tjänster är en samlingssida för information om och hjälp med olika verktyg och tjänster som du kan behöva under utbildningen.

Digitala verktyg och tjänster
 

IT för studenter

Som doktorand är du, beroende på finansieringsform med mera, såväl anställd som student. Ofta kan du alltså använda information och hjälp med IT-funktioner från båda hållen. En hel del bra information om olika IT-tjänster hittar du på sidan IT för studenter på SU-webben. IT-support hittar du i Serviceportalen.

Om du kör fast akut kan du kontakta den centrala Helpdesk (08-161999) eller Datorenheten vid Psykologiska institutionen.

IT för studenter

Serviceportalen

Datorenheten (internt, se Organisation –> Datorenheten alternativt hitta svar på dina frågor under Råd & stöd –> IT/Telefoni)

Lathund inför disputation (753 Kb) . Senast uppdaterad 2020-01-23.

Förhandsanmälan till professorsgruppen (19 Kb) (Word). Senast uppdaterad 2016-01-19.

Om disputation från Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publicera sin avhandling, Avhandlingsstöd från Stockholms universitetsbibliotek

 • Tryck din avhandling
 • Mallar och visuell identitet för avhandling
 • Spika din avhandling
 • ISBN till doktorsavhandling
 • Digitalisera din avhandling

 

Disputationskalender, Stockholms universitet

Boka tid och plats för disputation och annan disputationsinformation

Anmälan av disputation till fakulteten

Elektronisk spikning av avhandling

Vid antagning till forskarutbildningen vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, allokeras ett anslag á 20.000 SEK till doktoranden som vederbörande kan använda för avhandlingsrelaterade kostnader under sin forskarutbildning. Anslaget är separat från den resurs som finns för disputationskostnader. För nyttjande av anslaget gäller följande:

 1. Anslaget måste användas till avhandlingsrelaterad verksamhet med tonvikt på verksamhet som är viktig för avhandlingsarbetets och doktorandens progression i utbildningen.
 2. Doktoranden skall planera anslagsutnyttjandet tillsammans med handledaren som en del i diskussionen kring den individuella studieplanen.
 3. Studierektor beslutar om doktorandens nyttjande av anslaget, men nyttjande ska ske i samråd med handledare.
 4. Anslaget kan inte användas till disputationsrelaterade kostnader då en separat resurs finns för detta, undantaget nödvändig språkgranskning av manus.
 5. Eventuellt outnyttjat anslag förfaller vid disputation.

Institutionen vill också trycka på följande

Institutionen vill, som ett led i sin strävan att fortsatt internationalisera verksamheten, öka antalet doktorander som reser utomlands till internationella forskningsmiljöer varför resursen i första hand bör (men måste inte; se pkt 1 ovan) användas till detta, då med fördel tillsammans med andra stipendier och/eller forskares anslag.

Övergångsregler från tidigare ograd-ansökningssystem

Den totala summa anslagsmedel som varje aktiv doktorand erhållit från tidigare ograd-ansökningar avräknas från den nya fasta summan som tilldelas varje doktorand. Eventuellt överskjutande belopp är det belopp som doktoranden ifråga har kvar att utnyttja, fram till disputationsdagen.

Administrativ rutin

När en resurs önskas nyttjas skickar doktoranden ett mejl, med CC: till handledaren och ekonomihandläggaren, till studierektor för godkännande. Beskriv där kort syftet med nyttjandet, samt summa.

Uppdaterad information om hur mycket man har kvar att nyttja av doktorandanslaget fås från ekonomihandläggaren.

Angående fakturor och utlägg:

 • Utlägg registrerar doktorand själv i Primula (konteras på aktivitet 30312; kostnadsbärare: 308002).
 • Fakturaadress: Stockholms universitet, Box: 50741, 20270 Malmö, ref: 308 (+doktorandens namn). Resor bokas via Egencia, fakturan kommer automatiskt till institutionen.
 • För övriga frågor om utlägg och ekonomi, vänd er till ekonomihandläggaren vid institutionen.

Doktorander med doktorandtjänst kan utföra institutionstjänst till en omfattning av max 20% av arbetstiden. Denna arvoderas inte utan leder till att doktorandtjänsten förlängs med den omfattning som institutionstjänstgöringen har omfattat.

Efter att doktorandtjänsten upphört omvandlas de inrapporterade timmarna till förlängd anställningstid. Stäm gärna av med personalhandläggare varje termin för att säkerställa att alla dina timmar blivit inrapporterade.

Uppdrag i nämnder, doktorandråd, styrelser med mera omräknas också till förlängning. Omräkningsmodell är fastställd av rektor. Vissa uppdrag har fasta antal dagar i förlängning enligt schablon, andra uppdrag ger 2 dagars förlängning samt 2 dagar/möte. Tak finns på max 40 dagar per år. Mötesnärvaro skall styrkas med protokoll/närvarolista eller ordförandes intyg.

Doktorander utan någon form av anställning på universitetet och Industridoktorander får sin undervisning utbetald som timersättning, eller som anställning enligt samma principer för förlängning som doktorander med doktorandanställning.

Ersättning för undervisning (doktorander) (166 Kb)  Uppdaterad 2011-02-22.

Dokumentet inkluderar information om förlängning av studiestödstid på grund av föräldraledighet, sjukfrånvaro, uppdrag mm, samt en beräkningsmall för förlängning.

Läs gärna i dessa informationskällor innan du söker till utbildning på forskarnivå, samt då och då under utbildningen. Här hittar du även praktisk information inför disputationen.

Utbildning på forskarnivå, SU

Utbildning på forskarnivå, Samfak

Forskarutbildning på Studera.nu

Doktorandrådet (DR) är doktorandernas ämnesråd vid Psykologiska institutionen.

Doktorandrådet har till uppgift att tillvarata, främja och bevaka de forskarstuderandes intressen i studiefrågor inom sitt område, bl a genom representation i institutionsstyrelse och andra organ där de forskarstuderande äger rätt att representeras. Doktorandrådet skall vidare verka för gott kamratskap bland de forskarstuderande.

Doktoranderna kommunicerar internt via sajten "PhD Student Council" i lärplattformen Athena.
 

Doktorandrådets styrelse 2021

Följande personer har valts till olika poster inom Doktorandrådet för 2021.

Ordförande / President
Billy Gerdfeldter, billy.gerdfeldter@psychology.su.se
Representant i Institutionsstyrelsen / Representative in the Department Board
Representant i Professorsgruppen / Representative in the Professors' Group


Vice ordförande / Vice President
Raver Gültekin, raver.gultekin@psychology.su.se
Representant i Institutionsstyrelsen / Representative in the Department Board
Representant i Professorsgruppen / Representative in the Professors' Group


Kassör och sekreterare / Treasurer and secretary
Erik Forsberg, erik.forsberg@psychology.su.se


Representant i / Representative in Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet (SFR)
Vakant


Representant i / Representative in Centrala doktorandrådet (CDR)
Vakant


Representant i Rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV) / Representative in The work environment and equal rights committee
Elli van Berlekom, erik.vanberlekom@psychology.su.se

 

Representant i Institutet för tillämpad beteendevetenskap / Representative in The Institute for Applied Behavioral Science (ITB)
Philip Gustafsson, philip.gustafsson@psychology.su.se


Utbildningsutskottet / Education committee
Vakant


Teknologikoordinator / Tecknology coordinator
Vakant


Arbetslivsseminarier / Work life seminars
Vakant

Suppleanter
Kim Ströberg, kim.stroberg@psychology.su.se

Rebecca Fältén, rebecca.falten@psychology.su.se

Marta Zakrzewska, marta.zakrzewska@psychology.su.se

Läs mer om bakgrund, upplägg och riktlinjer för obligatoriska halvtidsseminarier vid forskarutbildningen i psykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Halvtidsseminarium

Senast en månad efter antagningen upprättas en studieplan för varje nyantagen doktorand.

I studieplanen framgår för varje år fram till examen hur många kurs- resp avhandlingspoäng som skall förvärvas. Studieplanen undertecknas av doktorand och handledare, och lämnas därefter till administratör för forskarutbildningen.

Vid utgången av varje termin gör handledare och doktorand en bedömning av om studieplanen har följts. Väsentlig avvikelse från studieplanen anmäls till studierektor och kan i vissa fall leda till att doktoranden förlorar rätten till handledning och övriga resurser.

Aktivitets- och försörjningsuppgifter för forskarstuderande (30 Kb)

Individuell studieplan

Se gemensamma anvisingar och formulär från Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap (för doktorander antagna till vårterminen 2016 eller senare).

Hur fördelas det totala antalet högskolepoäng på avhandlingsarbetets olika delar på forskarutbildningen?

För doktorander antagna före 1 januari 2016 omfattar avhandlingen 150 högskolepoäng. För doktorander antagna från och med 1 januari 2016 omfattar avhandlingen 165 högskolepoäng. Hur ska dessa fördelas mellan sammanfattning och ingående delstudier? Hur ser det ut om man skriver en monografi?

I dokumentet Poängberäkning för avhandlingsarbetet återfinns instruktioner för hur du räknar fram progressionen i ditt avhandlingsarbete.

Poängberäkning för avhandlingsarbetet (116 Kb)  (senast uppdaterat 2016-02-25)

Varje sökande till forskarutbildningen skall lämna in en finansieringsplan.

Enligt regeringsbeslut får institutioner endast anta behörig sökande vars finansiering bedöms vara säkrad under hela utbildningen och som kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att denna kan slutföras inom maximalt åtta år.

Varje sökande till forskarutbildningen skall därför lämna in en finansieringsplan. Denna skall innehålla uppgifter om vid vilken tidpunkt doktorsexamen skall vara avlagd och hur studierna år från år skall finansieras fram till examen.

Enligt Samhällsvetenskapliga fakultetens riktlinjer avseende forskarutbildningen kan följande finansieringskällor godtas:

Studiestöd, dvs anställning som doktorand, eller annan form av studiefinansiering där miniminivån är vad som kunde ha erhållits i form av doktorandanställning efter avdrag för skatt. Antalet studiestöd är begränsat. Institutionsstyrelsen beslutar inför varje ny utlysning om hur många doktorander som kan antas med garanterat studiestöd under hela utbildningstiden, under förutsättning att de följer den i studieplanen (se Individuell studieplan) överenskomna studietakten.

Anställning vid Stockholms universitet eller hos extern arbetsgivare. I båda fallen skall det finnas en skriftlig bekräftelse från arbetsgivaren där det framgår hur länge och i vilken omfattning studierna kan bedrivas på arbetstid. Som nämnts ovan skall studierna slutföras inom maximalt åtta år, vilket förutsätter studier till minst 50%.

Kontakt

Frågor kring studier på forskarnivå besvaras av studentexpeditionen, studievägledare eller studierektor. Se kontaktuppgifter nedan.

Studentexpedition - Avancerad nivå och forskarnivå
Studievägledare för masterutbildning
Studierektor - Forskarnivå

Sök bland våra utbildningar