Det huvudsakliga syftet med projektet har varit att analysera de utmaningar och möjligheter svensk folkhälsopolitik står inför. Projektet har teoretiskt utgått från Europeiseringslitteraturen samt forskning kring nationalstatens förändrade roll i samband med EU medlemskapet. Projektet har studerat och analysera den senaste utvecklingen kring fyra handelsvaror som är av både kommersiellt och folkhälsointresse: alkohol, tobak, mediciner och spel. Dessa områden belyser olika aktörers positioner i balansen mellan folkhälsa och marknadsintressen.

Projektet har bidragit till att öka kunskapen kring EUs inflytande i folkhälsopolitiska frågor för de fyra områden som analyseras; de legala principerna som styr den inre marknaden, harmonisering vs nationell reglering samt framsteg och begränsningar i det folkhälsopolitiska arbetet på EU nivå. På nationell nivå har projektet belyst den i huvudsak ökade tillgängligheten av de analyserade handelsvarorna, hur Sverige, i vissa fall i jämförelse med andra Nordiska länder, agerat på EU nivå i folkhälsopolitiska frågor, samt diskuterat skillnader och likheter i reglering tex mellan alkohol och tobak. När det gäller tobak har ett extra fokus lagts på snus. Snusfrågan visar på EU:s både politiska och reglerande funktion samt hur olika ekonomiska och politiska intressen använder sig av olika vetenskapligt baserade argument för att nå sina mål. 

Projektet har även diskuterat hur teorier kring rational choice och harm reduction har påverkat synen på och möjligheten till reglering på nationell nivå. Projektet visar även på hur en rekonfiguration av värden har ägt rum i Sverige, framför allt vad gäller läkemedel, från en tonvikt på säkerhet och hälsa till värden som är kopplade till fri marknad och konkurrens som tex tillgänglighet, effektivitet  och kundnöjdhet.

 

Publikationer i projektet:

Cisneros Örnberg, J. & Tammi, T. (2011) Gambling as a public health problem: safeguarding the monopolies in Finland and Sweden, Journal of Gambling Issues Issue 26, December 2011, Available at: http://jgi.camh.net/doi/pdf/10.4309/jgi.2011.26.8

Cisneros Örnberg, J. (2012) The de-monopolization of pharmaceutical retail in Sweden. Policy, actors and arguments in Hellman, M. and Roos, G. (Eds.) A Welfare Policy Patchwork. Negotiating the Public Good in Times of Transition, Helsinki: Nordic Welfare Centre, pp. 101-121

Cisneros Örnberg, J. & Sohlberg, T. (2012) Swedish Tobacco policy. From rational choice to ‘harm to others’ in Hellman, M. and Roos, G. (Eds.) A Welfare Policy Patchwork. Negotiating the Public Good in Times of Transition,  Helsinki: Nordic Welfare Centre, pp. 65-82.

Cisneros Örnberg, J. (2013) Alcohol policy in the European Union  In. Greer, S. L. and Kurzer, P.  European Union Public Health Policy: regional and global trends, Routledge: London & New York, pp. 168-180.

Cisneros Örnberg, J. (2013) "A solitary case: Swedish tobacco policy as harm reduction?", Drugs and Alcohol Today, Vol. 13 Iss: 2, pp.102 - 110, Available at:http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17091174

Cisneros Örnberg, J. (2014) ‘Customer satisfaction over patient security? Value hierarchization in pharmaceutical retail’ In: Configuring Value Conflicts in Markets (Eds) Alexius, S. & Tamm Hallström, K. Cheltenham, UK , Edward Elgar.

 

Projektledare: Jenny Cisneros Örnberg
 
Övriga medarbetare: Jörgen Hettne
 
Finansiär: Forte
 
Projektets start- respektive sluttid: 2009-2013