Emelie Thern, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: Jimmie Hjärtström, CAN

Emilie Thern, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap har tilldelats en postdok på
2 000 000 SEK som finainseras av Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Under den tvååriga projekttiden kommer hon att undersöka långsiktiga konsekvenser på hälsa och sociala utfall efter exponering till en osäker anställning i ung ålder.

Projektet startar i maj 2020.

Projektsammanfattning

Under de senaste tre decennierna har arbetsmarknaden förändrats, förekomsten av heltids tillsvidareanställningar minskar medan mera flexibla och osäkra anställningsformer (i.e. visstidsanställning) ökar, särskilt bland unga vuxna. Från ett ”life course perspective” kan övergången från skola till arbete betraktas som en svår och känslig period för unga vuxna. Vi vet ifrån tidigare forskning att arbetslöshet i ung ålder kan påverka hälsa och arbetslivet negativt på lång sikt, emellertid finns det väldigt lite forskning och kunskap om hur exponering till osäkra anställningar i ung ålder kan påverka senare hälsa och sociala utfall. Tidigare forskning har till en stor del åberopat tvärsnittsdata, resultat av de få studierna med longitudinell data tyder på en ökad risk för psykisk ohälsa bland de som har haft en osäker anställning i ung ålder. Syftet med det föreslagna projektet är således att öka den nuvarande kunskapen om de långsiktiga hälso- och sociala konsekvenserna av exponeringen till osäkra anställningar i ung ålder.

För detta projekt kommer flera nationella register av högkvalitet att användas för att svara på de följande frågeställningarna:

I vilken utsträckning är exponering till osäkra anställningar i en ung ålder associerat med följande utfall?

  1. Högre risk för slutenvård på grund av psykiska hälsoproblem, alkoholrelaterade hälsoproblem eller andra hälsoproblem senare i livet.
  2. Högre risk för dödlighet av alla orsaker, alkoholrelaterad dödlighet eller psykiskrelaterad dödlighet senare i livet.
  3. Högre risk för sjukfrånvaro.
  4. Högre risk för sjukersättning på grund av muskuloskeletala sjukdomar, alkoholrelaterade hälsoproblem eller psykiska hälsoproblem.
  5. Högre risk för senare arbetslöshet.
  6. Högre risk för senare osäker anställning.