Professor Jukka Törrönen, Institutionen för folkhälsoveteskap. Foto: Nilkas Björling/Stockholms universitet

Jukka Törrönen är professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Hans forskningsintressen är bland annat inriktade mot alkohol- och drogforskning, genus på substansanvändning, ungdomars dryckeskulturer samt addiktion.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beviljat Jukka Törrönen forskningsmedel för ett treårigt forskningsprojekt "Ungdom, hälsa och risktagande: en studie om hur minskad substansanvändning och ökad psykisk ohälsa bland ungdomar är relaterad till deras vardagliga oro och praxis".

Projektsammanfattning

Kunskap om ungdomars förhållningssätt till risktagande, framtid och hälsa är avgörande för att förstå pågående trender i alkoholkonsumtion och psykisk ohälsa. Under 1990-talet hade alkoholdrickandet en symbolisk position i vuxenblivandet bland många svenska ungdomar. Under senare år har alkoholkonsumtionen minskat drastiskt och en högre andel unga väljer att avstå helt. Samtidigt rapporteras en högre grad av stress och ångest bland unga som eventuellt kan hänföras ökad osäkerhet och ökade prestationskrav på arbetsmarknaden, i utbildningssystemet, på sociala medier och i träningssammanhang. Sambandet mellan substansanvändning och psykisk ohälsa är dock mycket oklart. I denna studie har vi för avsikt att undersöka hur unga personer resonerar kring risktagande och hälsa i relation till framtid, arbetsmarknad och utbildning med specifikt fokus på sambandet mellan konsumtion av olika substanser och erfarenheter av ångest, stress och depression. Vi har intervjuat 56 ungdomar i åldrarna 15 till 20 år i en longitudinell kvalitativ undersökning (2017–2019) och ansöker nu om ytterligare medel för att kunna följa dessa intervjupersoner ytterligare två år in i vuxenblivandet. Det omfattade material som redan insamlats och den etablerade kontakten med ungdomarna utgör en unik möjlighet att fördjupa kunskapen om unga människors förhållningssätt till framtiden och val relaterade till arbetsmarknad, risktagande, hälsa och substansanvändning. Kvantitativ uppföljningsdata av ungdomar födda 2001 (Futura) används för att analysera sambandet mellan hälsa och substansanvändning på aggregerad nivå. Tillsammans ger de kvalitativa och kvantitativa resultaten en möjlighet att identifiera och specificera de sociala mekanismer som är avgörande för ungas livsval och hälsa idag.

Om projektet

Titel: Ungdom, hälsa och risktagande: en studie om hur minskad substansanvändning och ökad psykisk ohälsa bland ungdomar är relaterad till deras vardagliga oro och praxis
Finansiering: Forte (Projekt-id: 2020-00457)
Projekttid: 2021-01-01 - 23-12-31

Medverkande forskare

Institutionen för folkhälsovetenskap

Jukka Törrönen (projektledare)
Ludwig Kraus
Peter Larm
Robin Room
Johan Svensson

Institutionen för socialt arbete

Josefin Månsson
Eva Samuelsson

Kriminologiska institutionen

Filip Roumeliotis