Jukka Törrönen, Professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Photo: Niklas Björling

Jukka Törrönen är professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Hans forskningsintressen är bland annat inriktade mot alkohol- och drogforskning, genus på substansanvändning, ungdomars dryckeskulturer samt addiktion. Jukka Törrönen tilldelades nyligen CAN:s forskarpris för sin "mycket framstående forskning inom drogområdet".

Vetenskapsrådet har beviljat Jukka Törrönen forskningsmedel för ett treårigt forskningsprojekt "Addiction som ett mönster av relationer i förändring: Jämförelse av självbiografiska berättelser om olika beroenden".

Totalt beviljat belopp: 3 200 000 SEK

Om projektet

De mest spridda klassificeringssystemen för mental ohälsa (ICD-10 och DSM-IV) definierar beroende bland annat som ett starkt begär eller upplevelse av tvång att använda diverse substanser, som en ökad tolerans mot substansen, som ett fysiologiskt och psykologiskt beroende av det och som ett fortsatt användande av substansen trots medvetenheten om att bruket skapar beständiga eller återkommande sociala, psykologiska eller fysiska problem. Forskningen är dock inte på det klara med vad som orsakar beroende. En mängd orsaker har presenterats varav de vanligaste är baserade på genetiska, neurobiologiska, rationalistiska, psykologiska, sociala och kulturella förklaringsmodeller. Sett ur en individs livsförlopp riskerar de vetenskapliga modellerna som ensidigt betonar genetiska, neurobiologiska, rationalistiska, psykologiska, sociala och kulturella orsakerna att missa de nätverk av olikartade krafter och oväntade faktorer och kopplingar som medverkar till utvecklingen och beskrivningen av beroendet i individens liv.

I projektet använder vi oss av autobiografiska data inhämtat från individer som har genomgått olika former av beroenden, såsom narkotika- och alkoholberoende, hetsätande, rökning, och spelberoende m.m. i syfte att studera vilka olikartade krafter som medverkat till deras beroende såväl som de krafter som hjälpt dem i sin återhämtning från beroendet. Vi anlägger ett Actor Network-teoretiskt (ANT) perspektiv på materialet utifrån vilket beroendets framträdande, stabilitet och avtagande ses som en öppen och empirisk fråga. Detta implicerar att forskaren har en hel del att lära sig från respondenterna själva.

Projektet bidrar med viktiga insikter i hur människor som genomlevt beroenden upplever de ”byggstenar” som utgör beroendet, de inbyggda spänningarna i denna upplevelse samt de lösningar som hjälpt dem överkomma beroendet.