Delprojekt: Självavstängning från spel om pengar i det nationella registret Spelpaus: Motivationer, effektivitet och individuella konsekvenser.

Sedan den 1 januari 2019 är stora delar av den svenska spelmarknaden omreglerad till ett licenssystem. Föreliggande delprojekt har som syfte att kartlägga och analysera det nationella självavstängningsregistret Spelpaus. Av intresse för forskningsprojektet är vilka som väljer att stänga av sig i Spelpaus, deras motiv för att stänga av sig, synen på fördelar och brister i systemet, och deras spelande före och efter avstängning.

Studien består av en webb-enkät som riktar sig till personer som stängt av sig i Spelpaus någon gång sedan 1 januari 2019. Enkäten tar mellan 5-15 minuter att genomföra. Deltagandet är frivilligt och anonymt. Mer information om hur du kan delta i enkäten finns här: Självavstängning från spel om pengar i det nationella registret Spelpaus.

Projektansvarig:
Jenny Cisneros Örnberg

Delprojekt: Reglering av marknadsföring för spel online: är det möjligt eller relevant ur ett folkhälsoperspektiv?

Forskningsprojektet tar sin utgångpunkt i att den svenska spelmarknaden sedan 2019, till stora delar, är en licensbaserad marknad. Tidigare var den svenska spelmarknaden uppdelad mellan svenska bolag och internationella spelbolag, vilka bedrev spel online. Denna förändring sammanfaller med en utveckling av marknadsföring i sociala medier. Massmedia och i synnerhet marknadsföring spelar en viktig roll i hur vi, och kanske i synnerhet ungdomar, uppfattar vad som är socialt acceptabelt eller önskvärt. Projektet kommer att undersöka spelbolagens hemsidor och sociala mediekonton (Facebook, Twitter, Youtube, och Instagram) under perioden före respektive efter 2019. I en första analys kommer data om varje inlägg  (likes, kommentarer, delningar, och re-tweets), att samlas in. I ett andra steg kommer en innehållsanalys av varje inlägg att genomföras. Projektet har som övergripande syfte att undersöka marknadsföring av spel på internet och i sociala medier. Mer specifikt syftar studien till att undersöka om en licensbaserad spelmarknad har förändrat marknadsföring och dess innehåll på sociala medier. Projektet förväntas generera minst tre artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Projektansvarig:
Johan Svensson

Delprojekt : Spel om pengar, brott och straff: En studie av svenska domstolars domar gällande kriminalitet orsakad av spelmissbruk.

Denna delstudie inom Regaps handlar om kriminalitet som har sin grund i överdrivet spelande och spelberoende. Studien ska kartlägga och analysera hur sådan brottslighet ser ut och vilka konsekvenser som den har. Specifika frågeställningar är bland andra: vilka är de vanligaste typerna av sådan brottslighet, vilka är gärningspersonerna (kön, ålder), vilka är brottsoffren (närstående, privatpersoner, företag, organisationer, det allmänna) och vilken påföljd som domstolen utdömer.

Studien är en totalundersökning som omfattar alla domar i svenska domstolar under femårsperioden 2014-2018. Relevanta domar identifieras genom sökning på nyckelord (spelmissbruk, spelberoende och spelproblem) i den juridiska databasen Karnov.

Medverkande forskare:
Per Binde
Jenny Cisneros Örnberg
David Forsström

Delprojekt: Ungas spelande och ekonomi

I denna kvalitativa delstudie inom forskningsprogrammet Regaps undersöks hur ungdomar (18–20 år) som spelar om pengar relativt regelbundet förhåller sig till konsumtion av alkohol och spel relaterat till pengar och ekonomi i vardagen och i framtiden. Ekonomi är en viktig komponent i spel om pengar och i dagsläget saknas kunskap om ungas levnadsvanor i relation till deras vardagsekonomi. Studien är kopplad till forskningsprojektet ”Varför dricker unga människor mindre än tidigare?” där ett 50-tal ungdomar intervjuas vid flera tillfällen över tid. Frågorna om ekonomi ställs vid det sista intervjutillfället 2019. Ett tilläggsurval av ungdomar som spelar om pengar adderas.

Medverkande forskare:
Jessika Spångberg
Eva Samuelsson

Medverkande forskare i Område 4: