Om projektet

Många människor har erfarenheter av olika former av missbruks- och beroendeproblematik kopplade till alkohol, narkotika, spel om pengar eller annat. Det saknas forskning om hur olika beroendeproblem påverkas av olika omständigheter i livet. På Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning för att försöka förstå hur beroendeproblem påverkas under livets många olika omständigheter. Ambitionen med forskningsprojektet är att fördjupa kunskapen om de svårigheter människor med beroendeproblematik kan ställas inför.

Studien förväntas ge kunskap till nytta för utformandet av stöd- och behandlingsverksamheter. Att ta hänsyn till och dra nytta av enskilda personers erfarenheter av uppkomsten, stabiliseringen av och den eventuella återhämtningen från ett beroende är avgörande i utformandet av mer lättillgängliga, attraktiva och verksamma vårdalternativ och för att nå ut till olika målgrupper.

Deltagarna berättar om sitt liv

I projektet används kvalitativa intervjuer för att samla in självbiografiska data från olika personer som har genomgått eller genomgår olika former av beroendeproblem för att studera vilka krafter som medverkar till deras beroende likväl som de krafter som hjälper dem i sin återhämtning från beroende. Två intervjuer genomförs med varje deltagare. Intervjuerna pågår uppemot 60 minuter och genomförs ansikte-mot-ansikte eller via telefon/skype.

Mellan intervjuerna kommer forskningspersonerna uppmuntras att under två månader skriva dagbok om aktiviteter, situationer och tankar relaterade till deras beroende. Dagboken samlas in genom ett enkätverktyg veckovis och används som underlag för den andra intervjun.

Har du egna erfarenheter av beroendeproblem? Delta i en intervjustudie för att bidra med kunskap.

Vill du veta mer om studien? Klicka för mer information om Berättelser om beroende
Kontaktperson: Malin Gunnarsson malin.gunnarsson@su.se, tel: 08-674 75 37

Projektledare

Jukka Törrönen

Medarbetare

Malin Gunnarsson
Eva Samuelsson

Finansiering

Vetenskapsrådet (2018-01297)