Genom ett stort registermaterial över samtliga folkbokförda individer födda i Sverige eller utomlands mellan 1972 och 1997 kommer projektet att undersöka hur prekärt arbete påverkar sjukdom och dödlighet inom olika befolkningsgrupper. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt olika former av egenföretagande, då denna anställningsform ofta undantar arbetare de rättigheter som människor med andra anställningsformer har. Dessutom kommer projektet att specifikt fokusera på den utlandsfödda befolkningen, då denna är överrepresenterad inom prekärt arbete i Sverige. 

Ett metodologiskt syfte med detta projekt är att utveckla ett registerbaserat mått på prekärt arbete, vilket i kombination med etablerade enkätbaserade mått kan komma att bidra med ökade möjligheter att förstå fenomenet prekärt arbete i Sverige.

Titel: Egenföretagande, prekärt arbete och ojämlikhet i hälsa i Sverige
Projektledare: Karl Gauffin, karl.gauffin@su.se
Projektperiod: 2018-2019
Finansiering: Forte