Webbenkät om missbruks- och beroendevården

Fungerar missbruks- och bereondevården på ett bra sätt?

Har du goda förutsättningar att göra ett bra klient-/patientarbete? Trivs du på arbetet eller vill du byta jobb? Detta frågar vi om i denna enkät till dig som arbetar i kommun, region, ideell sektor eller privat bolag.

De som arbetar med klienter eller patienter i olika slags organisationer har unik kunskap om hur vård och behandling fungerar i praktiken. Hur ser arbets­förhållandena ut? Kan personalen använda sig av sina yrkeskunskaper?  Får de som arbetar stöd för att göra ett gott arbete? Fungerar organisationen bra? Hur ser det ut i olika typer av organisationer? Dina erfarenheter från praktiken är viktiga!

Vem?

För att få svar på de här frågorna riktar vi oss  i denna enkät till dig som har direkt personlig kontakt med personer med missbruks-och beroendeproblem  i råd, stöd, vård,  behandling eller omsorg,  eller indirekt kontakt,  t.ex. som enhetschef eller  rådgivare/konsult i frågor om vård och insatser för enskilda individer. Vi vänder oss till dig som arbetar i kommun (socialtjänsten), i region (sjukvården) eller i annan idéburen organisation eller företag som bedriver missbruks- och beroendevård, däremot inte till anställda inom Statens institutionsstyrelse (SiS) eller i Kriminalvården.

Enkäten är stängd

Tid och hur?

Det tar 20-30 minuter att svara på webbenkäten som består av fyra delar: frågor om dig och dina arbetsuppgifter, om din arbetsplats, om goda och sämre erfarenheter från praktiken och slutligen om dina åsikter om missbruks- och beroendevården och hur den kan förbättras.

En del frågor kräver svar (det kan också vara ”vet ej/vill ej uppge”) för att du ska kunna gå vidare. Vi rekommenderar att du fyller i enkäten på en dator, men du kan även använda din mobil eller surfplatta. Du kan ta paus i ditt svarande och återuppta det senare om du håller webbläsaren öppen.

Frivillighet och sekretess

Det är frivilligt att svara. Dina svar är skyddade och inga obehöriga har tillgång till svaren. Alla svar är sekretesskyddade och enskilda personers/kommuners/regioners/enheter svar går inte att identifiera i någon resultatredovisning. Att region/kommun efterfrågas i enkäten är på grund av att vi i analyserna kommer att se på skillnader mellan olika slags områden (befolkningsunderlag osv.). Stockholms universitet ansvarar för dina personuppgifter.

Forskningsprojektet är godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (Dnr 2016/446-31/5). Fullständig information om ditt deltagande finner du här.

Forskningsprojektet

Enkäten ingår i en studie som genomförs av forskare på Institutionen för folkhälsovetenskap och Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet.

Forskningsprojektet vill öka vår kunskap om hur vård och behandling organiseras i landet, om den dagliga praktiken och om för- och nackdelar med olika sätt att styra vården. Vi har tidigare gjort en djupstudie i några kommuner och regioner. Baserat på den delstudien har vi formulerat denna enkät och nu riktar vi oss till all personal i Sverige.

Med hjälp av av enkätsvaren kan vi analysera vad som uppfattas som bra och problematiskt i den dagliga praktiken och jämföra hur arbetssituationen ser ut i olika typer av organisationer i olika geografiska områden.

För att få en god bild av hela missbruks- och beroendeområdet är just ditt svar viktigt. Svaren och analyserna ger underlag till förbättringar för både klienter/patienter och anställda.

TACK!

Forskningsprojektet:
”Fördelar, spänningar och motsägelsefulla incitament i välfärdssystemet: New Public Management (NPM) i svensk missbruks- och beroendevård”.
Läs mer om forskningsprojektet här.

Projektledare:
Jessica Storbjörk 

Etikprövad information till deltagare finns här

FRÅGOR?

Det går bra att kontakta projektledare och docent Jessica Storbjörk, som ansvarar för forsknings­projektet, om du har frågor om enkäten, din medverkan eller om forskningsprojektet.

Tel: 08-16 14 68

E-post: jessica.storbjork@su.se

Medverkande i projektet

Jessica Storbjörk
Docent, projektledare
08-161468, jessica.storbjork@su.se

Kerstin Stenius
Docent, forskare

Erik Antonsson
Forskningsassistent

Liten logotyp