Titel Hjälpsökandets dilemman – om behov och erfarenheter av samt hinder för kontakt med vården vid spel- och alkoholproblem

Projektledare Eva Samuelsson

Projektperiod 2018-2019

Finansiering Forte

Övrig information Projektet är ett av fem delprojekt i forskningsprogrammet REGAPS

Få av dem med spel-/alkoholproblem söker idag hjälp vilket är olyckligt med tanke på de omfattande konsekvenserna på individ- och samhällsnivå. Ansvaret för stöd och behandling av spelproblem är nu föremål för förändring i Sverige, men det saknas kunskap om behov, preferenser och hinder för hjälpsökande. Fokus för detta forskningsprojekt är hur personer med överdriven konsumtion av spel om pengar och/eller alkohol (problem som ofta sammanfaller) själva resonerar kring behov av stöd och behandling samt hinder för eller preferenser kring hjälpsökande (socialtjänst, vårdcentral, psykiatri, beroendevård, frivilligorganisationer, internet- och telefonstöd). Därutöver utforskas betydelsen av tidigare erfarenheter av vårdkontakter, stigma och skillnader mellan spel/alkohol i dessa avseenden. Av intresse är också användning av olika spelansvarsåtgärder för att begränsa sitt spelande samt upplevelser av att ha genomgått behandling i olika sammanhang.

Studien tillämpar kvalitativ metod där ungefär 60 personer med olika erfarenheter och problembild intervjuas. En teoretisk modell av den behandlingssökande processen används i analysen och anpassas till en svensk kontext.

Studien ger kunskap av betydelse för att utforma relevanta och attraktiva hjälpalternativ för personer med spel/alkoholproblem, vilket kan stävja sådana problem i ett tidigare stadium och öka följsamhet i behandling.

Dokumentation

Resultaten kommer att publiceras i internationella och svenska tidskrifter. Information om aktuella publikationer ges löpande på hemsidan.

Kontaktperson Eva Samuelsson, eva.samuelsson@socarb.su.se , tel  08-16 17 54