Övergripande syfte med projektet:
Den offentliga debatten betonar allt oftare vikten av ökat brukarinflytande i missbruks- och beroendevården. Under senare år har brukarråd och brukarrevisioner startats för att öka brukarinflytandet på kollektiv nivå. Dock är det otydligt om och hur enskilda brukare inom missbruks- och beroendevården har möjlighet att påverka vilken insats de får och dess utformning. Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning brukare inom den kommunala missbruksvården och den landstingsbaserade beroendevården har möjlighet att påverka den vård de erbjuds och genomgår, utifrån brukarnas och deras bedömares perspektiv på processen. Sambandet mellan brukarinflytande, tillfredsställelse, kvarstannande i och utfallet av vården undersöks, liksom eventuella skillnader mellan olika brukargrupper och vårdgivare. I projektet används kvalitativa forskningsmetoder för att få en djupare förståelse av beslutsprocessen och av brukarinflytande i praktiken. Par bestående av 36 brukare (med varierande demografi och problemtyngd) och deras 23 bedömare (läkare, socialsekreterare och sjuksköterskor) inom två socialtjänstenheter och två enheter inom landstingets beroendevård intervjuades var för sig 2013-2015. Uppföljningsintervjuer gjordes med 28 brukare och deras socialsekreterare/behandlare efter tre månader för att följa processen och utvecklingen hos brukaren.

Titel: Individens ställning i missbruks- och beroendevården – en studie av brukarinflytande i praktiken
Projektledare: Jessica Storbjörk: jessica.storbjork@su.se
Deltagare: Jessica Storbjörk, Eva Samuelsson och tidigare även Irja Christophs och Jan Blomqvist
Projektperiod: Juli 2013-december 2015, slutrapport 31 mars 2018 (pga föräldraledigheter)
Finansiering: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Dnr 2012-01006

Dokumentation:
Storbjörk, Jessica, Christophs, Irja, Samuelsson, Eva, Milander Yazdanpanah, Sarah (2016). A study of service user involvement in practice in the Swedish substance abuse treatment system: Methods, participants, and outcomes. SoRAD report 69. Stockholm: Stockholm University, Centre for Social Research on Alcohol and Drugs. Fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-133815

Storbjörk, Jessica (2017). Commentary on Witkiewitz et al (2017): Abstinence or moderation – a choice for whom and why? Addiction, 112(12), 2122-2123 (DOI:10.1111/add.14042).

Storbjörk, Jessica & Samuelsson, Eva (2018). Brukarinflytande på vårdmarknaden – en paradox i missbruks- och beroendevården?. I Marie Sallnäs & Stefan Wiklund (red.), Socialtjänstmarknaden – om marknadsorientering och konkurrensutsättning inom individ- och familjeomsorgen, s. 85-115. Stockholm: Liber.