Syftet med de två övergripande projekten är att undersöka om olika egenskaper hos skolorna hänger samman med elevers skolprestationer, normbrytande beteenden och psykiska hälsa. Dessa egenskaper innefattar bland annat ledarskap, klimat och kultur, samarbete och samsyn, samt stress och hälsa, så som de reflekteras i lärarnas genomsnittliga svar för varje skola. Skolmåtten kommer att kopplas samman med elevdata från Stockholmsenkäten – en undersökning som genomförs vartannat år bland alla nioendeklass- och gymnasieelever i Stockholms kommun. Dessutom används data från lärarenkäten självständigt utan koppling till elevenkäten bl.a. för att uppskatta förekomsten av stress, sömnproblem och självskattade hälsoproblem bland lärarna, samt hur deras arbetssituation hänger samman med dessa utfall.

Läs mer om respektive projekt på vår engelska hemsida:

Lärarenkäten

En första omgång av lärarenkäten genomfördes under våren 2014 och inkluderade alla högstadielärare i Stockholms kommun. I enkäten deltog 1 287 lärare, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 55 procent. Under hösten 2014 blev även lärarenkäten uppmärksammad i Lärarnas Tidning. Läs artikeln i Lärarnas Tidning här 
Den andra omgången av lärarenkäten genomfördes under våren 2016. Datainsamlingen utökades även till att inkludera gymnasielärare. Totalt deltog 1 247 högstadielärare (54 procents svarsfrekvens) och 1 378 gymnasielärare (60 procent svarsfrekvens) i enkätinsamlingen.

På bilden nedan visas några av resultaten från enkätinsamlingen 2014. Bilden är en s.k. vetenskaplig poster baserad på följande artikel: Kjellström, J., Almquist Y, B., Modin, B. (2016). Lärares arbetsvillkor och hälsa efter 1990-talets skolreformer. Arbetsmarknad och Arbetsliv, 22(1).

 

För att se bilden i högre upplösning, klicka här: Download pdf (525 Kb)


För tillfället arbetar vi med att studera hur lärarskattade mått på "framgångsrika skolor" (s.k. "effective schools" i litteraturen) kan knytas till elevernas skolprestation och psykiska hälsa. Våra resultat indikerar att elever som går i framgångsrika skolor både presterar bättre i skolan och är nedstämda i lägre utsträckning, oavsett vilken social bakgrund de själva har. På bilden nedan kan du se någon utav dessa resultat. 

 

För att se bilden i högre upplösning, klicka här: Download pdf (1606 Kb)

 

Stort tack till alla de lärare som deltog i våra undersökningar 2014 och 2016! Tack vare er kommer det vara möjligt för oss att undersöka våra forskningsfrågor på så väl högstadie- som på gymnasienivå.

Projektansvarig: Bitte Modin
Projektmedarbetare:
Jannike Kjellström,
Emelie Löfgren Jarl,
Gabriella Olsson,
Sara Brolin Låftman,
Ylva B Almqvist,
Viveca Östberg
Torbjörn Åkerstedt

Har några frågor kring projekten är du välkommen att maila oss på lararenkat2016@chess.su.se