Titel: Fördelar, spänningar och motsägelsefulla incitament i välfärdssystemet: New Public Management i svensk missbruks- och beroendevård

Deltagare: Jessica Storbjörk, Kerstin Stenius samt delvis/tidigare även Filip Roumeliotis, Eva Samuelsson och Irja Christophs

Projektledare : Jessica Storbjörk

Projektperiod: 1 januari 2016-30 juni 2019

Finansiering: Riksbankens Jubileumsfond (RJ, Stiftelsen för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning), Dnr P14-0985

Övergripande syfte med projektet:

Välfärdssystemens organisation och kontrollsystem har förändrats i samband med New Public Management (NPM) reformer som syftat till att balansera autonomi och kontroll. I studien används missbruks- och beroendevården, med olika organisationer och professioner, som fall för att studera hur NPM har påverkat det dagliga arbetet inom sjuk- och socialvård. NPM-debatten är livlig men forskningen sparsam. Den indikerar förbättringar men även oavsiktliga konsekvenser och motsägelsefulla visioner, krav på utförarna och incitament: en spänning mellan medicinska och sociala professioners autonomi och kunskap å ena sidan och administrativ kontroll, utvärdering och växande byråkrati (upphandling, tillsyn, osv) på den andra.

Studien analyserar om olika NPM-inslag har medfört förbättringar eller skapat motsättningar genom att jämföra olika organisationer i 2-3 regioner/landsting och 6 kommuner med olika grad av NPM. Studien bygger på dokument och på intervjuer (N≈90) med politiker och byråkrater på nationell, regional och lokal nivå, inklusive de tidigare ostuderade beställarna, samt med vårdgivare (ägare, chefer, professionella nära brukarna) i offentlig och privat sektor. Intervjustudien ligger till grund för en webenkät riktad till professionella i hela landet.

Det här kommer projektet att bidra till:

Studien visar hur vården styrs och organiseras. Intervjuerna visar fördelar och spänningar i den dagliga praktiken samt om och hur professionella anpassar arbetet efter nya och kanske motstridiga krav. Webbenkäten visar hur utbredda eventuella problem är och möjliggör jämförelser mellan olika professioner, organisationer och regioner. Studien ger kunskap om NPMs möjligheter och begränsningar i välfärdssystemet och bidrar med förbättringsförslag.

Dokumentation:

Storbjörk, Jessica & Samuelsson, Eva (2018). Brukarinflytande på vårdmarknaden – en paradox i missbruks- och beroendevården?. I Marie Sallnäs & Stefan Wiklund (red.), Socialtjänstmarknaden – om marknadsorientering och konkurrensutsättning inom individ- och familjeomsorgen, s. 85-115. Stockholm: Liber.

Stenius, K (2017). God vård kräver kontrollerad konkurrens, men inte bolagisering. Hufvudstadsbladet, 28 feb-17. (https://www.hbl.fi/artikel/god-vard-kraver-kontrollerad-konkurrens-men-inte-bolagisering/, hämtad 4 januari 2018).

Kontaktperson: Jessica Storbjörk (projektledare), jessica.storbjork@su.se