Projektsammanfattning

Familjens levnadsvillkor är av stor betydelse för barns hälsa. Att växa upp i ett hem där det förekommer psykisk sjukdom, alkoholmissbruk, kriminalitet eller ekonomiska svårigheter, är kopplat till en ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa som inte bara tenderar att kvarstå genom barndom och ungdomstid, utan genom hela vuxenlivet. Ett betydande antal av de barn som upplever ogynnsamma uppväxtvillkor klarar sig emellertid relativt bra senare i livet. Trots att ökad kunskap om vad som gör dessa barn ’resilienta’ skulle kunna användas för att forma olika typer av insatser, har forskningen kring detta hittills varit begränsad. Det nyligen uppdaterade datamaterialet Stockholm Birth C ohort Multigenerational Study (SBC Multigen), vilket följer en kohort av 14,562 individer prospektivt från födelsen upp till pensionsålder (1953-2018), erbjuder en unik möjlighet att fördjupa vår förståelse av hur processer kopplade till risk och resiliens är kopplade till hälsoutveckling över livet. Till att börja med kommer vi att undersöka hur ogynnsamma uppväxtvillkor är relaterade till risken för sjukdom och dödlighet över vuxenlivet, i termer av reproduktiv ohälsa, öppenvård, slutenvård, sjukskrivning, förtidspension och för tidig död. Tack vare framväxten av statistiska modeller för livsförloppsdata kan vi här ta hänsyn till den individuella variationen i sjukdomsutveckling. Vidare kommer vi att studera en rad potentiella skyddsfaktorer, vilka spänner från personliga egenskaper och färdigheter, över kamratrelationer och partnerskap, till utbildning, arbetsmarknadsanknytning och familjebildning. Utvecklingen av metoder för att särskilja statistiska effekter gör det möjligt att utröna i vilken utsträckning dessa faktorer medierar (förklarar) och/eller modererar (påverkar) sambandet mellan ogynnsamma uppväxtvillkor och hälsa i vuxenlivet. På så sätt kan resultaten från det här projektet vägleda politiska åtgärder med syftet att reducera hälsoojämlikhet.

Om projektet

Titel: Risk och resiliens: Vägar till (o)hälsa bland kvinnor och män med erfarenheter av ogynnsamma uppväxtvillkor (RISE)"
Finansiering: Forte
Projekt-id: 2019-00058
Projekttid: 2020-01-01 - 22-12-31

Medverkande forskare

Projektansvarig: Ylva B Almquist (Institutionen för folkhälsovetenskap)

Institutionen för folkhälsovetenskap
Karl Gauffin, forskare
Anders Hjern, professor (Stockholms universitet & Karolinska Institutet)
Sol Pía Juarez, docent

Institutionen för socialt arbete
Lars Brännström, docent
Hilma Forsman, doktorand
Bo Vinnerljung, professor