Blomqvist, Jan

Jan Blomqvist

Jan Blomqvist är leg. psykolog, docent i socialt arbete och professor i sociologisk alkoholforskning. Han har tidigare arbetat som praktiker inom missbruksvården och som forskningsledare, med ansvar för alkohol- och narkotikafrågor, vid FoU-enheten i Stockholms stad.

Hans tidigare forskning har rört behandlingsutvärdering, vårdhistoriska studier och studier av vårdval och beslutsprocesser inom socialtjänsten. Han har också i flera projekt kritiskt granskat olika ”underkurer” som lanserats för att lösa missbruksvårdens problem, som den s.k. ”matchningshypotesen” och kraven på evidensbasering av vården.
 
Under senare år har han forskat om återhämtning från missbruksproblem utanför vårdsystemet (prevalens, förlopp och mekanismer) och om hur allmänhet och professionella uppfattar olika former av missbruk och om vilka konsekvenser dessa uppfattningar har för de berörda. Dessutom forskar han om effekterna av aktuella statliga initiativ inom missbruksområdet. 
 
Pågående projekt

Olika vägar till rökfrihet 

 
 
 
Rehabiliteringens sociala kontext (avslutat 2010, fortsätter dels i Evidensbaserad missbrukarvård (se ovan), dels i Images och Alice Rap)

 

Jan Blomqvists publikationer

Kontakt

Besöksadress:
Sveavägen 160, Sveaplan

Postadress:
Institutionen för folkhälsovetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: (vxl) 08 16 20 00

Prefekt
Mikael Rostila
Telefon: 08-16 44 16
E-post: mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
Telefon: 08-16 36 03
E-post: jenny.cisneros@su.se

Biträdande prefekt
Jenny Eklund
Telefon: 08- 674 79 70
E-post:jenny.eklund@su.se

Administrativ chef
Joachim Bjurfors
Telefon: 08-674 73 99
E:post:joachim.bjurfors@su.se