Foto: Jessica Storbjörk
Foto: Jessica Storbjörk
 
Jan Blomqvist är leg. psykolog, docent i socialt arbete och professor i sociologisk alkoholforskning. Han har tidigare arbetat som praktiker inom missbruksvården och som forskningsledare, med ansvar för alkohol- och narkotikafrågor, vid FoU-enheten i Stockholms stad.

Hans tidigare forskning har rört behandlingsutvärdering, vårdhistoriska studier och studier av vårdval och beslutsprocesser inom socialtjänsten. Han har också i flera projekt kritiskt granskat olika ”underkurer” som lanserats för att lösa missbruksvårdens problem, som den s.k. ”matchningshypotesen” och kraven på evidensbasering av vården.

Under senare år har han forskat om återhämtning från missbruksproblem utanför vårdsystemet (prevalens, förlopp och mekanismer) och om hur allmänhet och professionella uppfattar olika former av missbruk och om vilka konsekvenser dessa uppfattningar har för de berörda. Dessutom forskar han om effekterna av aktuella statliga initiativ inom missbruksområdet och medverkar i ett projekt om brukar inflytande inom missbruksvården (Jessica Storbjörk m. fl.)

Hans senaste projekt (”Feta ord”), som nyligen inletts, med medel från Vetenskapasrådet, syftar till att undersöka hur centrala intressenter inom alkoholområdet använder begreppen alkoholmissbruk , alkoholberoende och riskdrickande . Bakgrunden är att det inom forskningen inte finns någon konsensus om hur de fenomen, som begreppen avser beteckna, ska förstås och förklaras, men att detta inte återspeglas i de officiella dokument som styr policy och behandlingsinsatser på området. Detta leder till en falsk konsensus, där olika aktörer riskerar att tillmäta samma begrepp olika innebörder, vilket förhindrar tydlig kommunikation mellan fältets aktörer, försvårar rationell planering och har en mängd negativa konsekvenser för de personer, på vilka begreppen tillämpas. Projektet syftar till att avhjälpa denna situation genom att undersöka vilken mening ett antal centrala intressenter tillskriver de tre begreppen.. Projektet väntas kunna bidra till bättre kommunikation och planering inom området. Övriga medverkande är FD Eva Samuelsson, SoRAD,  samt FD Lisa Wallander, Malmö högskola

Jan Blomqvist har under de senaste åren varit huvudhandledare för två disputander (Eva Samuelsson, disputationsår 2015  och Tove Sohlberg, disputationsår 2014) och är för närvarande biträdande handledare för en (Kristina Sundqvist).

Vad gäller internationellt samarbete har han varit huvudansvarig för ett delprojekt (”Popular images of addiction in five European countries) i det internationella samarbetsprojektet Alice Rap. Resultaten av detta delprojekt kommer att  rapporteras under 2015.

 
 
Pågående projekt