Foto: Jessica Storbjörk
Foto: Jessica Storbjörk
 
Jukka Törrönen är sociolog och arbetar som professor på SoRAD. Hans forskning inriktar sig på social alkohol- och drog forskning, området intresserar honom sedan lång tid tillbaka. Mer specifikt är hans kompetens inriktad på teoretisk sociologi och kvalitativa metoder.

 
Jukkas avhandling behandlar förändrade relationer mellan medborgare och staten och bygger på analyser av nyckelpersoners syn på alkoholproblem och alkoholpolitik i Finland och i Estland.
 
Jukkas senaste och pågående forskning har fokuserat på a) störande offentligt drickande, moral reglering och nya kontrollprogram, b) restauranger, social kontroll och unga vuxnas drickande kulturer, c) alkoholkultur i förändring och d) kvinnor, hälsa och rusmedel.
 
 
Pågående projekt

 

Alkoholkultur i förändring?

Kvinnor, hälsa och rusmedel

 

Tidigare publikationer

Törrönen, J (2006). Unga vuxnas erfarenheter av att vara full. En studie om dryckesvanornas dynamik i restaurang- och dryckesdagböcker. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 23: 1, 17-44.
 
Törrönen, J och Maunu, A (2006). Pihvin pariin punaviini, raju ryyppäys risteilyllä. Juomistilanteiden lajityypit ja sukupuolisidonnainen säätely päiväkirjoissa [Read wine with steak, boozing on a cruise. Genres and gendered regulation of drinking situations in diaries]. Yhteiskuntapolitiikka 71: 5, 499-526.
 
Törrönen, J och Karlsson, T (2005). Moral regulation of public space and drinking in the media and legislation in Finland. Contemporary Drug Problems 32 (spring): 93-126.
 
Törrönen, J och Korander, T (2005). Preventive policing and security plans. The reception of new crime prevention strategies in three Finnish cities. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 6: forthcoming.
 
Törrönen, J och Maunu, A (2005). Going out, sociability, and cultural distinctions. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 22: English Supplement, 25-43.
 
Törrönen, J och Maunu, A (2005). Lättsamma samkväm, intensiv samvaro. Alkohol i unga vuxnas skildringar av krogkvällar. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 22: 5, 403-427.
 
Törrönen, J (2005). Puhetapoja analysoimassa. Rajankäyntiä kriittisen diskurssianalyysin ja semioottisen sosiologian välillä [Analysing discourses. Determinating boundaries between critical discourse analysis and semiotic sociology]. In Pekka Räsänen och Anu-Hanna Anttila och Harri Melin (eds.): Tutkimus menetelmien pyörteissä. Sosiaalitutkimuksen lähtökohdat ja valinnat [The research in a whirlpool of methods. Social science's starting points and choices]. PS-kustannus, Jyväskylä. 139-161.
 
Törrönen, J (2005). Toisen ääni, näkökulma ja kohteena oleminen [Voice, viewpoint and marginality of the Other]. In Sakari Hänninen, Jouko Karjalainen ja Tuukka Lahti (eds.): Toinen tieto [The knowledge of the Other]. Stakes, Helsinki 15-37.
 
Korander, T och Törrönen, J (2005). Zero confidence in youths. Experiences of the zero tolerance experiment in Finland. Young: Nordic Journal of Youth Studies 13: 1, 47-71.
 
Tigerstedt, C och Törrönen, J (2005). Förändras finnarnas dryckesvanor? På jakt efter en kultursociologisk model. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 22: 1, 105-123.
 
Törrönen, J (2004). Zero-tolerance policing, the media and a local community. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 5 (1): 27-47.
 
Törrönen, J (2004). Finnish newspapers’ positions on drug policy between 1993 and 2000. Contemporary Drug Problems.31/Spring, 59-88.
 
Törrönen, J (ed.) (2004). Valvontaa ja vastuuta. Päihteet ja julkisen tilan moraalisäätely [Control and responsibility. Substances and moral regulation of public spaces]. Helsinki, Gaudeamus.
 
Törrönen, J och Soine-Rajanummi, S (2004). Polisen som övervakare av offentligt drickande i Finland. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 21: 2, 111-130.
 
Törrönen, J och Maunu, A (2004). Krogliv, socialitet och kulturella distinktioner. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 21: 6, 399-416.
 
Törrönen, J (2003). The press' political position on alcohol between the years 1993 and 2000. Addiction 98: 3, 281-290.
 
Törrönen, J (2003). On the Road to Serfdom? An Analysis of Friedrich Hayek's Socio-political Manifesto as a Pending Narrative. Social Semiotics 13 (3): 305-320.
Hakkarainen, P och Törrönen, J (2003). Narkotikan och det välfärdsstatliga konceptets förändring i tidningarnas ledare. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 20: 1, 34-50.
 
Törrönen, J (2002). Alkoholpolitisk positionering inom pressen åren 1993-2000. Nordisk alkohol och narkotikatidskrift 19 (1): 5-23.
 
Törrönen, J (2002). Semiotic theory on qualitative interviewing with stimulus texts. Qualitative Research 2 (3): 343-362.
 
Karlsson, T och Törrönen, J (2002). Alkoholpreventionens rationalitet ur de lokala myndigheternas perspektiv. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 19: 5-6, 345-361.
 
Törrönen, J (2001). Between Public Good and the Freedom of the Consumer: Negotiating the Space, Orientation, and Position of Us in the reception of alcohol policy editorials. Media, Culture and Society Vol. 23: 2, 171-193.
 
Törrönen, J (2001). The concept of subject position in empirical social research. The Journal for the Theory of Social Behaviour Vol. 31:3, 313-330.
 
Törrönen, J (2001). Lehdistön alkoholipoliittinen asemoituminen 1993-2000 [Positions on alcohol control policy in the Finnish print press 1993-2000]. Yhteiskuntapolitiikka 66: 5, 415-431. ]
 
Törrönen, J (2001). Haastatteleminen virikkeillä. Virike johtolankana, pienoismaailmana ja/tai provosoijana [Interviewing with stimulus texts: a stimulus text as a clue, a microcosm and/or a provoker]. Sosiologia 38: 3, 205-217.
 
Törrönen, J (2000). The Passionate Text. The Pending Narrative as a Macro Structure of Persuasion. Social Semiotics 10: 1, 81-98.
 
Törrönen, J (2000). Den alkoholpolitiska liberalismen i lekmannatänkandet. [Alcohol political liberalism in mundane reasoning]. Nordisk alkohol - & narkotikatidskrift 17: 2, 80-96.
 
Törrönen, J (2000). Mundane social policies in the context of the fragmentation of welfare state-oriented alcohol policy in Finland. Contemporary Drug Problems Vol. 27/ Spring 2000: 137-162.