Nyheter

Nyheter

 • Distansbaserad undervisning av vårterminens kurser 2020-11-10 All undervisning på både grundnivå och avancerad nivå vid Institutionen för folkhälsovetenskap kommer att ges på distans under första perioden av vårterminen 2021.
 • "Epidemier och folkhälsa" - Ylva B Almquist presenterar kommande MOOC vid Medarbetarträff #4 2020-10-23 Nyligen tilldelades Karl Gauffin och Ylva B Almquist rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning inom öppen nätbaserad utbildning. Deras projekt MOOC: Epidemier och folkhälsa lyfts nu fram i Stockhoms universitets medarbetarträff #4.
 • Dödlighet relaterad till covid-19 bland migranter och etniska minoriteter 2020-10-23 Vid den digitala Mål 11-veckan presenterade Mikael Rostila resultat från en studie kring skillnader i dödlighet i covid-19 i Stockholm.
 • ERC Starting Grant till Mikael Rostilas samarbetsprojekt med University of Glasgow 2020-10-22 Mikael Rostila, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet har i ett samarbetsprojekt tillsammans University of Glasgow och University of Essex beviljats det prestigefyllda anslaget ERC Starting Grant.
 • Så ser svenskarnas dryckesvanor ut 2020-10-15 Vad är det som kännetecknar svensk alkoholkultur och hur skiljer den sig från andra länders? I en artikel DN berättar två forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap om hur svenskars alkoholvanor ser ut, hur de har förändrats och hur de skiljer sig från andra länder.
 • Forte finansierar forskning kring minskad substansanvändning och ökad psykisk ohälsa bland ungdomar 2020-10-07 Forte har tilldelat Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, ett projektbidrag på 4,19 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet "Ungdom, hälsa och risktagande: en studie om hur minskad substansanvändning och ökad psykisk ohälsa bland ungdomar är relaterad till deras vardagliga oro och praxis".
 • Integrerad och drogfri, i behandling eller död? 2020-10-02 Tove Sohlberg, Jessica Storbjörk och Peter Wennberg har av Forte tilldelats ett projektbidrag på 4,34 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet "Integrerad och drogfri, i behandling eller död? En 20-års uppföljning av kvinnor och män i svensk missbruks- och beroendevård".
 • Anslag till forskning om ojämlikhet bland familjer med erfarenheter av social barnavård 2020-10-02 Forte har tilldelat Ylva B Almquist, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap, ett projektbidrag på 4,7 miljoner kronor för forskningsprojektet "Ojämlikhetens drivkrafter bland familjer med erfarenheter av social barnavård", ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för folkhälsovetenskap och Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, samt med Stanford University i USA och University of Liverpool i Storbritannien.
 • Alkoholrelaterad dödlighet drabbar lågutbildade mest när alkoholkonsumtionen ökar 2020-09-15 När alkoholkonsumtionen i samhället ökar blir de alkoholrelaterade dödsfallen fler. Men ökningen av dödlighet är inte lika stor i hela befolkningen utan drabbar personer med lägre utbildningsnivå extra hårt. Det visar en ny studie från ett samarbete mellan Institutet för social forskning (SOFI) och Institutionen för folkhälsovetenskap som nyligen publicerats i tidskriften Drug and Alcohol Review.
 • Hur påverkas beroendeproblem av social distansering? 2020-05-05 Många kan känna sig extra stressade eller nedstämda under det rådande utbrottet av covid-19. Nu finns en möjlighet att bidra med kunskap genom att prata med en forskare om sitt alkohol- eller narkotikaproblem. I ett nytt projekt försöker forskare förstå hur personer med beroendeproblem påverkas under coronapandemin, med förhoppningen om att kunna utforma bättre stöd- och behandlingsalternativ.
 • Effective schools in a segregated landscape 2020-04-29 Maria Granvik Saminathen defends her thesis "Effective schools in a segregated landscape. Studies of academic achievement and psychological well-being among adolescents in Sweden" on May 7th.
 • Fler utrikesfödda coronasmittade: "Segregationen förvärrar situationen" 2020-04-27 Statistik visar att socialt utsatta områden drabbas hårdare och mer av coronaviruset än andra områden. Varför är det så? Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap, medverkar i en diskussion kring detta i TV4 Nyhetsmorgon.
 • Covid-19 vanligare i utsatta områden - är sårbarhet för sjukdomar en klassfråga? 2020-04-24 Coronaviruset har slagit olika hårt mot olika sociala grupper. Vad säger forskningen om vilka faktorer som kan ha påverkat den snabba smittspridningen och det höga antalet döda i särskilt utsatta områden.
 • Social inequalities in access to child healthcare services 2020-04-16 Arzu Arat defends her thesis "Social inequalities in access to child healthcare services: An international comparative perspective" on April 29th.
 • Is Sweden taking a huge risk? 2020-04-03 The Swedish less strict approach to the COVID-19 pandemic creates strong reactions around the world. Mikael Rostila, Head of the Department of Public Health Sciences, assesses the situation and refers to some interpretations on why the Swedish approach may be efficient – at least in Sweden.
 • Massarbetslöshet ökar risken att dö i förtid 2020-03-30 Coronavirusets framfart över världen har en stark påverkan på den globala ekonomin och arbetslösheten ökar kraftigt. Studier från tidigare ekonomiska kriser i Sverige visar att ett stort antal arbetslösa riskerar att dö i förtid.
 • Sverige och coronaviruset - därför kan våra strategier fungera 2020-03-27 Medan regeringar i flera länder tar till hårdare tag för att minska smittspridningen, presenterar den svenska Folkhälsomyndigheten andra riktlinjer i krishanteringen kring coronaviruset. Att Sverige agerar så annorlunda mot så många andra länder ifrågasätts av många, såväl nationellt som internationellt. Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap, kommenterar detta i Foreign Policy Magazine.
 • Det här avgör hur länge du lever - skillnaderna ökar 2020-02-04 Flera starka faktorer avslöjar hur länge du kommer att leva. Skillnaderna är flera år - och klyftorna blir allt större.
 • Ylva B Almquist medverkade vid Öppen utfrågning i Sveriges Riksdag 2020-01-24 Under torsdagen 23 januari 2020 medverkade docent Ylva B Almquist, Institutionen för folkhälsovetenskap, i en öppen utfrågning om psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv. Utfrågningen finns tillgänglig via Riksdagens webb-tv.
 • Forskningsbidrag från Systembolagets alkoholforskningsråd 2019-12-20 Forskare och doktorander vid Institutionen för folkhälsovetenskap har tilldelats forskningsmedel för alkoholspecifik forskning av Systembolagets alkoholforksningsråd.
 • Emelie Thern tilldelades ett två-årigt postdok-bidrag av Forte 2019-12-20 Forte har beviljat ett postdok-bidrag på 2 miljoner kronor till Emelie Thern för projektet "De långsiktiga konsekvenserna på hälsa och sociala utfall efter exponering till en osäker anställning i ung ålder".
 • Forte finansierar forskning om ogynnsamma uppväxtvillkor och hälsa 2019-10-09 Forte har tilldelat Ylva B Almquist, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap, ett projektbidrag på 3,3 miljoner kronor för forskningsprojektet "Vägar till hälsa bland individer med erfarenhet av ogynnsamma uppväxtvillkor: Ett risk- och resiliensramverk (RISE)".
 • Tre doktorer promoverades i Blå hallen 2019-10-04 Under våren 2019 försvarades tre avhandlingar av doktorander knutna till Institutionen för folkhälsovetenskap. Dessa tre kröntes av lagerkransar vid den årliga installations- och promotionshögtiden som ägde rum i Blå Hallen.
 • Olle Lundberg ny huvudsekreterare för forskningsrådet Forte 2019-10-03 Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, har utsetts till ny huvudsekreterare för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), med tillträde 1 januari 2020.
 • Forskning som ska minska spelproblem - REGAPS 2019-09-25 Inom ramen för forskningsprogrammet REGAPS studerar forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap spel om pengar, med målet att förbättra stödet till drabbade och förebygga spelproblem.
 • Public Health Sciences' doctoral students accepted at Max Planck 2019-09-10 Three doctoral students at the Department of Public Health Sciences have been accepted to the International Max Planck Research School for Population, Health and Data Science.
 • Olle Lundberg ledamot i ny forskningsberedning 2019-08-13 Professor Olle Lundberg är en av tolv ledamöter i regeringens nya forskningsberedning. Tillsammans med Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding och professor Johan Kuylenstierna vid Institutionen för naturgeografi ingår han i en expertgrupp med stor kunskap om svensk forskning.
 • Ojämlik genom livet - inkomst och dödlighet i en åldrande befolkning 2019-07-11 Människor lever längre än tidigare och Sveriges befolkning av äldre ökar stadigt. Hur ser sambandet mellan inkomst och hälsa ut för denna växande grupp av äldre? Johan Rehnberg har undersökt detta i sin avhandling "Inequalities in life and death. Income and mortality in an ageing population".
 • Expertkunskap om beroende skapas i mötet mellan expert och allmänhet 2019-06-26 Sociala relationer och egna upplevelser påverkar hur människor tar till sig och skapar expertis om beroende. Det visas i Katarina Winters avhandling i sociologi.
 • Rektorsmedel för utvecklandet av modell för samverkansinlärning 2019-06-26 Vid Institutionen för folkhälsovetenskap har projektet "Modell för samverkansinlärning inom masterprogrammet i folkhälsovetenskap" beviljats 300 000 kr vid den senaste utlysningen av Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning. Projektgruppen avser att utveckla en modell i syfte att stärka studenternas progression genom programmet i fråga om kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.
 • Everybody knows? Conversational coproduction in communication of addiction expertise 2019-05-22 Katarina Winter defends her thesis "Everybody knows? Conversational coproduction in communication of addiction expertise" on Friday, June 14th 2019.
 • Youth drinking in decline: changing choices and new pleasures 2019-05-22 Welcome to a seminar with Gabriel Caluzzi (Centre for Alcohol Policy Research (CAPR) School of Psychology & Public Health, La Trobe University, Australia ), who will give a presentation titled "Youth drinking in decline: changing choices and new pleasures".
 • Rhythm of the job stress blues 2019-05-22 Julia Åhlin defends her thesis "Rhythm of the job stress blues: Psychosocial working conditions and depression in working life and across retirement" on Friday, June 14th 2019.
 • "Could Grandpa’s Early Diet Affect Your Health?" 2019-04-16 The Scientist reflekterar över en forskningsstudie från Institutionen för folkhälsovetenskap och intervjuar huvudförfattaren, professor Denny Vågerö.
 • Migrationspolitikens hälsokonsekvenser 2019-03-28 I ett debattinlägg i Dagens samhälle lyfter forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap fram konsekvenserna av en restriktiv migrationspolitik på migranters hälsa.
 • Restriktiv migrationspolitik skadlig för migranters hälsa 2019-03-19 En restriktiv migrations- och integrationspolitik har en negativ inverkan på migranters hälsa. Det framgår av en internationell översiktsstudie från bland annat Stockholms universitet, som är publicerad i Lancet Global Health.
 • Agenda 2030-delegationens slutbetänkande överlämnat till regeringen 2019-03-12 Agenda 2030-delegationen har den 11 mars överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen och uppdraget är därmed avslutat. Professor Olle Lundberg vid Institutionen för folkhälsovetenskap utsågs av regeringen till ledamot i Agenda 2030-delegationen, och har tillsammans med professor Johan Rockström vid Stockholms Resilience Centre varit aktiv i det slutbetänkande som nu lämnats fram.
 • Life expectancy by level of education. Trends and variation by sex and other social groups 2019-01-24 Welcome to a seminar with Örjan Hemström (Statistics Sweden) who will give a presentation titled "Life expectancy by level of education. Trends and variation by sex and other social groups".
 • Olle Lundberg ny ledamot i Fortes styrelse 2019-01-11 Olle Lundberg, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, har av regeringen blivit förordnad som ledamot av styrelsen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).
 • Viveca Östberg får förnyat förtroende som ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd 2019-01-10 Inför den nya treåriga mandatperioden blev Viveca Östberg omvald av representanter för forskarsamhället som ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
 • "Det svåra börjar när man kommer hem" 2018-12-28 Forskning visar att många alkoholister återfaller i missbruk när de ska klara sig själv och personer som tvångsvårdats för drogmissbruk löper en fördubblad risk att dö under första månaden efter avslutad behandling.
 • Ungdomar har inte tid med alkohol 2018-12-18 Ungdomars stressade liv med skola, träning och sociala medier gör att de inte längre har tid att festa och därmed dricka alkohol, visar en studie från Stockholms universitet. Denna trend har ökat, inte bara i Sverige utan även i europeiska länder, Australien och Nordamerika. Forskarna menar att det även verkar som att grupptrycket att dricka har minskat och att ungdomar mognar tidigare.
 • Forskningsanslag för "Sociala skillnader i hälsa och arbetsmarknadstillhörighet bland äldre" 2018-11-09 Vetenskapsrådet har beviljat Tomas Hemmingsson, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, ett projektbidrag på strax under 3,6 miljoner kr för det treåriga projektet ”Sociala skillnader i hälsa och arbetsmarknadstillhörighet bland äldre. Betydelsen av barndomsfaktorer samt psykosocialt och fysiskt belastande arbetsmiljöer mätta över ett helt arbetsliv”.
 • Vetenskapsrådet stöder beroendeforskning med 3,2 miljoner kronor 2018-11-09 Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, har av Vetenskapsrådet tilldelats ett projektbidrag på 3 200 000 kronor för det treåriga forskningsprojektet "Addiction som ett mönster av relationer i förändring: Jämförelse av självbiografiska berättelser om olika beroenden".
 • Vetenskapsrådet beviljar medel för forskning om Vårdval Stockholm 2018-11-09 Anders Hjern, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, har av Vetenskapsrådet tilldelats forskningsbidrag på drygt 2,6 miljoner kronor för det tvååriga projektet "Vårdval Stockholm - hur har det påverkat vårdutnyttjande hos barn i olika sociala grupper och bostadsområden?".
 • Anslag för forskning om oavsiktliga hälsokonsekvenser av svensk föräldraledighetspolitik 2018-11-09 Sol Pía Juarez, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap, har av Vetenskapsrådet erhållit 5 604 000 SEK i forskninganslag för projektet ”De oavsiktliga följderna av svensk föräldraledighetspolitik: Ett hälsoperspektiv”.
 • Tillit till andra ger längre liv 2018-10-24 Litar du på andra människor? Då har du bättre chans att leva längre. Personer som känner ett allmänt förtroende för sina medmänniskor – främlingar inkluderade – tenderar att leva längre. De som däremot misstror det mesta i livet ökar risken för ett kortare liv. Detta visar en ny studie av forskare från Lunds och Stockholms universitet.
 • Nytt anslag för forskning kring kvinnors hälsa 2018-10-19 Forte har tilldelat Ilona Koupil, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, ett projektbidrag på 3,83 miljoner kronor för forskningsprojektet "Kvinnors hälsa i ett livsloppsperspektiv".
 • Jukka Törrönen får CAN:s forskarpris 2018-10-17 CAN utdelar årligen ett pris för att uppmärksamma mycket framstående forskning inom drogområdet. Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, har tilldelats årets drogforskningspris vid drogFOKUS 2018.
 • "Den orättvisa hälsan" - Ny upplaga! 2018-09-19 Mikael Rostila och Susanna Toivanen är aktuella med en ny upplaga av "Den orättvisa hälsan. Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd".
 • Internationellt pris till Olof Östergren 2018-06-15 På ESHMS konferens i Lissabon den 6-8 Juni belönades Olof Östergren, post doc vid institutionen för folkhälsovetenskap med ESHMS paper prize 2018.
 • En virtuell skola för användning av nya droger har vuxit fram 2018-05-24 Internet har blivit en viktig kanal för att hämta information om olika droger. Successivt har en typ av virtuell drogakademi vuxit fram, där erfarna droganvändare förmedlar sin kunskap till mindre erfarna nybörjare.
 • Förlust av barn kan leda till långvarig medicinering 2018-05-21 En ny studie undersöker användningen av psykofarmaka bland föräldrar som förlorat ett barn före och efter förlusten.
 • Ogynnsamma livsvillkor går i arv 2018-05-15 Forte anordnade ett frukostseminarium i maj om ojämlika uppväxtvillkor. På seminariet medverkade bl a Ylva Almqvist från institutionen.
 • Svenska välfärden räddar barns liv 2018-05-04 Den engelska tidskriften, The Lancet, har publicerat en artikel som jämför dödlighet hos barn i åldern 0-4 år i Sverige och i England. Risken för ett barn att dö före 5 års ålder är 60 % högre i England.
 • Olle Lundberg förstärker Agenda 2030-delegationen 2018-04-23 Sju ytterligare ledamöter har utsetts till Agenda 2030-delegationen av regeringen, bl a Olle Lundberg som är professor på institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms universitet.
 • Svårt att få hjälp med spelproblem 2018-03-27 Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
 • Nya artiklar om alkoholkonsumtion 2018-03-05 Två nya artiklar finns nu publicerade av bl a Jukka Törrönen, professor på Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet.
 • Från Torken till Capio 2018-02-22 Svensk missbruksvård har gått från att utföras av ideella föreningar till att stora vårdföretag nu levererar den. Hur har det påverkat vården?
 • Forskar för att hjälpa spelmissbrukare 2018-02-19 David Forsströms forskar om spelandets baksidor. Hur kan spelproblem behandlas och vilket ansvar tar spelföretagen?
 • Rökning påverkar lågutbildade kvinnors livslängd 2018-01-19 I Sverige har livslängden ökat stabilt under de senaste årtiondena i de flesta grupper. Ett undantag från den trenden är kvinnor vars högsta utbildning är grundskola. Det beror framförallt på rökning.

Kontakt

Foto: Björn Dalin

Besöksadress:
Sveavägen 160, Sveaplan

Postadress:
Institutionen för folkhälsovetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: (vxl) 08 16 20 00

Prefekt
Mikael Rostila
Telefon: 08-16 44 16
E-post: mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
Telefon: 08-16 36 03
E-post: jenny.cisneros@su.se

Administrativ chef
Jenny Eklund, adminstrativ chef
Telefon 08- 674 79 70
E-post: jenny.eklund@su.se

Joachim Bjurfors (sjukskriven)
Telefon: 08-674 73 99
E-post: joachim.bjurfors@su.se