Agenda 2030 antogs i september 2015 av FN:s generalförsamling, i syfte att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innefattar alla 193 medlemsländer i FN, som alla förbundit sig att arbeta mot dessa globala mål.

"Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet"

Olle Lundberg, professor i Health Equity Studies vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet. Foto: Marianne Berglund

Måndagen 11 mars 2019 överlämnade den svenska Agenda 2030-delegationen sitt slutbetänkande till regeringen. I samband med överlämnandet anordnade Miljö- och energidepartementet ett seminarium där ordförande Ingrid Petersson presenterade Agenda 2030-delegationens förslag. Med på seminariet var också flera av delegationens ledamöter samt Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 (också kallat GD-forum), som också gav sina reflektioner på arbetet med att genomföra Agendan.

Seminariet kommer att finnas tillgängligt via www.regeringen.se i efterhand.

Agenda 2030-delegationen

Agenda 2030-delegationen består av tolv ledamöter som är utsedda av regeringen. Tillsammans har de en bred kompentens och erfarenhet av arbete med frågor som rör bland annat mänskliga rättigheter, kultur, klimat och miljö, kommuner, myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och forskning. I delegationen ingår också tre sakkunniga från regeringskansliet.

Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling

Från Stockholms universitet medverkar professor Olle Lundberg, professor i Health Equity Studies vid Institutionen för folkhälsovetenskap, tillsammans med Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet.

Läs mer

Om Agenda 2030

Agenda  2030 antogs 2015 av FN:s generalförsamling i syfte att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Om Agenda 2030-delegationen

Agenda 2030-delegationens tolv ledamöter är utsedda av regeringen, med uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030 – de 17 globala målen för hållbar utveckling. Delegationen är en statlig kommitté men arbetar självständigt från regeringen och departementen. Förankring och gemensamt ägandeskap, brett deltagande och dialog är centrala delar av delegationens uppdrag. Delegationens arbete sker därför i nära samråd med samverkansorgan, landsting, kommuner statliga myndigheter, forskarsamhället, arbetsmarknadens parter, näringslivet och civilsamhället.

Agenda 2030-delegationens webbsida: agenda2030-delegationen.se