Hur lång är utbildningen?

Studietiden för att uppnå doktorsexamen i folkhälsovetenskap är fyra års heltidsstudier och omfattningen är 240 högskolepoäng. 30 högskolepoäng motsvarar en termins heltidsstudier. Utbildningen består av en kursdel om 75 högskolepoäng och en avhandlingsdel omfattande 165 högskolepoäng.

Utbildningen planläggs så att studierna kräver fyra läsår för doktorander som på heltid ägnar sig åt egen utbildning på forskarnivå. Därvid förutsätts att doktoranden dels ägnar sig helt åt studierna, dels utnyttjar undervisningen och handledningen effektivt. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 procent av heltid, d.v.s. åtta år.

Vilka är behörighetskraven?

Behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, samt uppfyller övriga kriterier som finns uppställda i den allmänna studieplanen

När och hur söker man?

Möjlighet att söka till utbildning på forskarnivå i folkhälsovetenskap ges vår (sista ansökningsdag 15 mars) och höst (sista ansökningsdag 15 oktober) i den omfattning tillgängliga resurser medger. Ansökan sker online via universitetets rekryteringssystem ReachMee och lediga doktorandpositioner utlyses/annonseras senast en månad före sista ansökningsdag.

Aktuella utlysningar