Ett beviljat studieuppehåll är förenat med en bestämd tidpunkt när du som student ska fortsätta dina studier. Vid fortsatt frånvaro från studierna räknas det som ett studieavbrott, och återgång till studierna kan endast ske i mån av plats.

Kontakta studievägledaren vid Institutionen för folkhälsovetenskap om du har frågor kring studieuppehåll, studieavbrott och dina möjligheter att återuppta studier efter frånvaro