Vänligen observera att:

  • Vi har inte möjlighet att ge förhandsbesked om tillgodoräknanden eller att göra förhandsbedömningar!
  • Du kan endast ansöka om tillgodoräknande inom ett utbildningsprogram du är antagen till.
  • Betyget överförs ej.
  • Du är som student själv ansvarig för att ta reda på vad ditt tillgodoräknande innebär för dina fortsatta studier.
  • Du kommer skriftligen att meddelas om beslutet.
  • Beslut om tillgodoräknande kan överklagas.

Tillgodoräknande av tidigare högskoleutbildning

Tidigare högskoleutbildning (svensk eller utländsk) kan tillgodoräknas som hel kurs eller del av en kurs. Förutsättningen är att kursen som du läst är en avslutad kurs eller tydligt avgränsad del av en kurs, samt motsvarar och inte innehållsmässigt skiljer sig åt i förhållande till syfte och mål med kursen vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

Överklagan av beslut

Om du vill överklaga ett tillgodoräknandebeslut ska detta göras senast tre veckor från den dag du tog del av beslutet.

Tillgodoräknandeordning

Mer information om vad som gäller vid tillgodoräknande av tidigare utbildning (svensk eller utländsk) hittar du på sidan:
www.su.se/utbildning/examen/tillgodoräknande

Se även Regelboken för utbildning:
Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande

Ansökan

Tillgodoräknande Masterprogrammet (163 Kb) om du vill ansöka om tillgodoräknande av tidigare utbildning inom Masterprogrammet.

Tillgodoräknande Kandidatprogrammet (163 Kb) om du vill ansöka om tillgodoräknande av tidigare utbildning inom Kandidatprogrammet.

Skicka din ansökan till: Studievägledare, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm