Övergripande föreskrifter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Regelboken
 5. Bok 1
 6. Övergripande föreskrifter

Övergripande föreskrifter

 • Rutiner för avtalsarbete vid Stockholms universitet Rektor har 2016-04-21 fattat beslut om Rutiner för avtalsarbete vid Stockholms universitet som ersätter det gamla beslutet från 2013-09-19, (dnr SU FV 1.1.2-2685-13). Detta dokument ger en övergripande beskrivning av rutinerna för avtalsarbete vid Stockholms universitet. Syftet är att underlätta för alla medarbetare som kommer i kontakt med avtalsskrivande i sitt arbete.
 • Rutiner för ingående av avtal om cotutelle vid Stockholms universitet Rektor har 2013-09-19 fattat beslut om Rutiner för ingående av avtal om cotutelle vid Stockholms universitet. Ett cotutelleavtal är ett avtal om samarbete kring handledning av utbildning på forskarnivå mellan två lärosäten där doktoranden har en handledare vid vartdera lärosäte och bedriver doktorandstudier vid båda lärosätena. Rutinerna kompletterar Rutiner för avtalsarbete vid Stockholms universitet (dnr SU FV 1.1.2-2685-13), som också bör iakttas i arbetet med att ta fram ett cotutelleavtal. Rektor har 2017-02-02 fattat beslut om ett tillägg till rutinerna för ingående av avtal om cotutelle, se nedan.
 • Regler för centrumbildningar vid Stockholms universitet Rektor har beslutat om nya regler för centrumbildningar vid Stockholms universitet. Reglerna träder i kraft den 30 november 2017 och ersätter tidigare beslut av Universitetsstyrelsen 1997-08-15, dnr SU 311-0322/97 samt rektors beslut 2011-12-15 "Riktlinjer för institut och centra", dnr SU 31-3131-11.
 • Interna föreskrifter rörande jäv Vad gäller i t ex tillsättningsärenden eller valberedningar? Utförlig information om hur lagens jävsregler bör tillämpas.
 • Riktlinjer rörande arkivorganisationen och arkivvården vid Stockholms universitet Rektor har 2013-09-12 fattat beslut om Riktlinjer rörande arkivorganisationen och arkivvården vid Stockholms universitet som ersätter rektors beslut 1993-06-17 rörande Föreskrifter för arkivvård vid Stockholms universitet.
 • Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Beslutet beskriver reglerna för gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet.
 • Regler om gallring och återlämnande av handlingar vid antagning och utbildning av studenter Rektor har 2014-11-06 fattat beslut om regler om gallring och återlämnande av handlingar vid antagning och utbildning av studenter vid Stockholms universitet. Rektors beslut är fattat med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlignar vid universitet och högskolor, RA-FS 2007:1.
 • Regler om bevarande och gallring av handlingar inom forskningsverksamhet vid Stockholms universitet Rektor har 2014-11-06 fattat beslut om Regler om bevarande och gallring av handlingar inom forskningsverksamhet vid Stockholms universitet. Beslutet är fattat med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet (RA-FS 1999:1)
 • Regler om gallring och återlämnande av handlingar inom upphandlingsverksamhet Rektor har 2014-11-06 beslutat om Regler om gallring och återlämnande av handlingar inom upphandlingsverksamhet vid Stockholms universitet. Beslutet är fattat med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling (RA-FS 2013:1)
 • Regler om gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ verksamhet Rektor har 2014-11-06 beslutat om Regler om gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personal-administrativ verksamhet vid Stockholms universitet. Beslutet är fattat med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ verksamhet (RA-FS 2006:5)
 • Regler om gallring av vissa handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samarbetet Rektor har 2014-11-06 beslutat om Regler om gallring av vissa handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samarbetet vid Stockholms universitet. Beslutet är fattat med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samarbetet hos statliga myndigheter (RA-FS 2000:1)
 • Riktlinjer för bevarande av elektroniska handlingar vid Stockholms universitet Rektor har 2014-12-18 beslutat om riktlinjer för bevarande av elektroniska handlingar vid Stockholms universitet. Till riktlinjerna finns även regler för bevarande av elektroniska handlingar vid Stockholms universitet. Reglerna ligger som en bilaga till riktlinjerna och finns i pdf-filen längre ner.
 • Bevarande och gallring av examinationsuppgifter
 • Regler om bevarande, gallring och utlån av räkenskapsinformation vid Stockholms universitet Rektor har 2017-12-20 med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskaps-information (RA-FS 2015:2) beslutat om hur föreskrifterna ska tillämpas vid Stockholms universitet.
 • Riktlinjer för remisshantering vid Stockholms universitet Rektor har 2016-11-10 fattat beslut om reviderade riktlinjer för remisshantering (dnr SU FV-1.1.2-3345-16) som ersätter tidigare beslut från 2016-01-21. Universitetet är skyldigt att besvara remisser från regeringen. Som huvudregel avger rektor universitetets yttrande.
 • Riktlinjer för innovationsprocessen vid Stockholms universitet Sedan 2013 är Stockholms universitets organisation för att främja utvecklingen av innovationer uppdelad mellan Innovationskontoret, en verksamhet inom Samverkansavdelningen, och Stockholms universitets Inkubator AB (SU Inkubator), ett dotterbolag till det helägda Stockholms universitets Holding AB. Dessa riktlinjer avser att tydliggöra uppdraget till organisationen och ansvarsfördelningen mellan aktörerna inom organisationen.
 • Regler för Stockholms universitets innehav av konst Rektor har 2018-01-10 beslutat om Regler för Stockholms universitets innehav av konst. Dessa regler utgör en sammanställning av de regler som omger en myndighets innehav av konst, däribland de krav som ställs för inlån från Statens konstråd, i verksamhetsförsäkringen och vid temporära utställningar.

Upphovsrätt och kopieringsavtal

 • Kopieringsavtal 2014-01-07 Nytt avtal om kopiering inom universitets- och högskoleområdet gällande fr.o.m. den 1 januari 2014.
 • Riktlinjer avseende rätten till undervisningsmaterial 2013-01-25 Riktlinjerna beskriver vad som gäller avseende lärarens upphovsrätt till undervisningsmaterial och universitetets nyttjanderätt till materialet.

Granskning

Innehållet i bok 1 är aktualitetsgranskat den 30 november 2015 av Kajsa Ljung, Avdelningen för planering och ledningsstöd

Juridiskt stöd och rådgivning?

Kontakta jurist@su.se