Rutiner för avtalsarbete vid Stockholms universitet

Stockholms universitet ingår en mängd avtal med externa parter i den verksamhet som bedrivs, vilket ger upphov till frågor av främst juridisk och ekonomisk karaktär. Detta dokument ger en övergripande beskrivning av rutinerna för avtalsarbete vid Stockholms universitet.

Kopieringsavtal

Här återfinns avtal om kopiering inom högskoleområdet.

Föreskrifter för institut och centra

Information om hur bildande av institut och centra ska gå till och vad föreskrifterna bör innehålla.

Jävsregler

Här finner du information om jävsregler och den lagstiftning som reglerar jäv.

Allmänna handlingar

Regler för hantering av allmänna handlingar vid Stockholms universitet.

Definition av styrdokument m.m.

Beslut om beteckning/benämning av olika styrdokument vid Stockholms universitet samt andra mer centrala dokument vid universitetet.

Riktlinjer för remisshantering vid Stockholms universitet

Information kring hur remissvar handläggs vid universitetet.