Offentlighetsprincipen och principen om allmänna handlingars offentlighet är en viktigt grundbult i den svenska statsförvaltningen och garanteras i grundlag (tryckfrihetsförordningen). Den gäller vid alla statliga myndigheter, inklusive Stockholms universitet, och kan endast begränsas genom lagstiftning. Närmare regler om när en uppgift eller delar av en handling kan sekretessbeläggas finns i Offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighets- och sekretesslagen

finns i fulltext på Riksdagens hemsida.