Beslut Rektor 2016-04-07 (dnr SU FV-2.10.1-0704-16)

Ansvarig enhet: Tekniska avdelningen

Miljöhandlingsplanen är tvåårig och innehåller åtta målområden som bygger på universitetets miljöpolicy.Vidare är målen kopplade till några av universitetets betydande miljöaspekter, dvs. de aktiviteter vid universitetet som har eller kan ha störst påverkan på miljön. Exempel på betydande miljöaspekter är avfallshantering och tjänsteresor. Målen i miljöhandlingsplanen behandlar energianvändning, tjänsteresor, utbildning, upphandling samt samverkan kring användning av förpackningar och matsvinn. Målen är universitetsövergripande och styrande för all verksamhet.


Under 2014 och 2015 var målen och åtgärderna i miljöhandlingsplanen inriktade på den miljöpåverkan som uppstår vid elanvändning, tjänsteresor med flyg, utbildning,  återanvändning av möbler och annan utrustning samt miljösäkra laboratorier. Målen för elanvändning, miljösäkra laboratorier och återanvändning uppnåddes medan målen för tjänsteresor och utbildning endast delvis uppnåddes. Universitetet fortsätter därför det förbättringsarbete som rör tjänsteresor och utbildning. De övriga miljömålen i handlingsplanen för 2016 – 2017 bygger på uppföljningen av universitetets miljöarbete 2015 och de betydande miljöaspekterna.