Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Universitetsstyrelsens beslut från 2015-04-24

Dessa anvisningar syftar till att på ett övergripande plan reglera hur Stockholms universitet ska utöva sin roll som företrädare för staten som ägare i Stockholms universitet Holding AB (SU Holding) och dess helägda bolag. I tillämpliga delar utgör anvisningarna även riktlinjer för hur SU Holding ska utöva sin roll som ägare i dess delägda bolag. Anvisningarna ska revideras av universitetsstyrelsen vart tredje år. Anvisningarna överlämnas av ett av rektor utsett ombud på SU Holdings årsstämma .

Bakgrund

Under 1994/95 inrättade regeringen holdingbolag vid elva universitet och högskolor i syfte att stärka samarbetet mellan lärosätena och näringslivet samt möjliggöra tillvaratagandet av kommersialiserbara idéer ur forskningen vid lärosätena (prop 92/93:170). SU Holding var ett av dessa holdingbolag. 1997 beslutade regeringen att förvaltningen och ägaransvaret för holdingbolagen skulle övergå till respektive lärosäte och sedan 1998 företräder Stockholms universitet staten som ägare av SU Holding.

Ägarstyrning i statliga bolag

Följande dokument är grundläggande och styrande dokument för SU Holding.

1. Bolagsordningen
2. Ägaranvisningarna
3. Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande (”Statens ägarpolicy”)
4. Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”, är en del av näringslivets självregering och anger en norm för god bolagsstyrning)
5. Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt
6. ägande (beslutade den 20 april 2009)
7. Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande (beslutade den 29 november 2007)

Koden och riktlinjerna för extern rapportering bygger på principen att ”följa eller förklara”, vilket innebär att ett bolag kan göra avvikelser från riktlinjerna om en förklaring med motivering till avvikelserna anges.

Ägarstyrningen påverkas vidare av gällande lag, som till exempel aktiebolags-, årsredovisnings- och bokföringslagen, samt beslut på bolagsstämmor och uttalanden från Riksrevisionen.

Särskilda ägaranvisningar

Verksamhetsinriktning
Enligt SU Holdings bolagsordning ska föremålet för bolagets verksamhet vara ”att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Stockholms universitet, att förmedla uppdragsutbildning samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan även bedriva motsvarande verksamhet med andra lärosäten än det egna”. Bolagsordningen fastställer vidare att hel- eller delägda bolag inte får, vare sig direkt eller indirekt, bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande undervisning eller i övrigt sådan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid lärosätet.

SU Holding ska därvid

• främja såväl produktinnovationer som tjänsteinnovationer och andra typer av immateriella idéer som kan kommersialiseras,
• genom nära samarbete med universitetet utgöra stöd till utvecklingen av nya idéer samt erbjuda delägarskap i nya lovande företag etablerade av universitetets forskare, studenter och övriga anställda, och
• säkerställa hanteringen av de immateriella rättigheterna och processerna för att kommersialisera dessa.

SU Holding förutsätts att på sikt kunna finansiera sina egna kostnader med nyttjande av balanserade koncernmedel och de ekonomiska resultaten i dotterbolagen samt de särskilda uppdrag moderbolaget utför gentemot dessa, förutsatt att universitetsstyrelsen inte beslutat annat. Förekommande vinst för SU Holding ska balanseras i ny räkning.

Årsstämma

Årsstämman ska följa bolagsordningen, aktiebolagslagen och de regler som framgår i Koden. Därutöver gäller särskilt följande.

• Årsstämma bör hållas senast den 30 april.

• Tid och plats för årsstämma ska publiceras på bolagets hemsida.

• Årsstämman ska hållas på svenska.

• Styrelsens ordförande och bolagets verkställande direktör ska närvara.

• Vid årsstämman företräds universitetsstyrelsen av ett av rektor utsett ombud. För att inte jäv ska uppstå får ombudet varken vara ledamot i SU Holdings styrelse eller anställd i SU Holding eller något av dess dotterbolag. En fullmakt att företräda universitetet gäller högst ett år.

Styrelsen

Sammansättning och nominering

Styrelsen ska bestå av tre till åtta ledamöter utan suppleanter. Vice ordförande utses av styrelsen vid behov.

Huvudparten av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till SU Holding, dess dotterbolag och ledningen i dessa företag. Nominering av ledamötena ska ske av en arbetsgrupp som utses av rektor. Verkställande direktören ska inte ingå i styrelsen.

Styrelsen ska utgöras av ledamöter med erfarenhet från såväl akademisk verksamhet som näringsliv. Styrelseledamötena ska ha hög kompetens inom relevanta områden och styrelsen ska vara sammansatt så att det råder en balans avseende bakgrund, kompetensområde, erfarenhet och kön.  Universitetet bör vara representerat i styrelsen.

Ordförande

Styrelsens ordförande utses av bolagsstämman. Styrelseordförandens uppgifter ska preciseras i arbetsordningen för styrelsen. I det fall ordförande är anställd i SU Holding eller har stadigvarande uppdrag för bolaget ska arbetsfördelningen mellan ordförande och verkställande direktören klarläggas i styrelsens arbetsordning och i instruktionen för verkställande direktören.

Ordföranden leder och organiserar styrelsens arbete och utgör tillika styrelsens kontakt med universitet.

Arvode

Styrelsens arvoden fastställs av årsstämman. Arvodena ska vara skäliga och inte marknadsledande. Ledamot anställd vid Stockholms universitet ska inte uppbära arvode.

Uppgifter

SU Holdings styrelse har det ansvar och ska utföra de uppgifter som fastslås i aktiebolagslagen, Koden och Statens ägarpolicy. Det är därvid viktigt att framhålla att styrelsen ska

• fastställa budget, strategi och en årlig verksamhetsplan. Samråd om påföljande års verksamhetsplan ska ske med rektor, eller med den rektor utser, senast den 1 november varje år;
• verka för en god resultatutveckling i SU Holding;
• värna om Stockholms universitets identitet och anseende;
• utse och vid behov entlediga verkställande direktören och fortlöpande kontrollera verkställande direktörens arbete för bolagets löpande förvaltning;
• i en särskild arbetsordning fastställa de närmare villkoren för styrelsens arbete samt instruktion för verkställande direktören. Arbetsordning och instruktion ska omprövas årligen;
• ansvara för att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets
verksamhet;

• ansvara för att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet;
• pröva väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför SU Holding;
• ansvara för att bolaget utgör ett föredöme i fråga om miljömässigt och socialt ansvar, jämställdhetsarbete samt i arbetet för mångfald och mot diskriminering och därvid fastställa nödvändiga policydokument;
• säkerställa att bolagets informationsgivning sker på ett korrekt sätt.

Styrelsen kan entledigas av bolagsstämman eller avgå på eget initiativ.
Verkställande direktören eller den verkställande direktören utser för ett särskilt ärende är föredragande i styrelsen.

Utvärdering och rapportering

Ordföranden ska ansvara för att styrelsearbetet följs upp och utvärderas årligen. Universitetsstyrelsen ska informeras om resultatet.

Styrelsen ska vidare utvärdera verkställande direktörens arbete. Frågan ska behandlas vid minst ett styrelsemöte per år då verkställande direktören och övriga medlemmar av SU Holdings ledning inte får närvara.

Styrelsen ska årligen lämna en redovisning av bolagets verksamhet till universitetsstyrelsen.

Utöver detta gäller att på anmodan av universitetet årligen överlämna årsredovisning och löpande ekonomiska rapporter.


Ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen ska i enlighet med ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare” ta fram riktlinjer för ersättning till de personer inom SU Holding som har ledande befattning. Dessa riktlinjer ska överlämnas till årsstämman för beslut.

De uppgifter som enligt Koden ska skötas av ett särskilt ersättningsutskott kan för SU Holdings del hanteras av bolagets styrelseordförande eller av styrelsen som helhet. Ledamot som ingår i bolagets ledning får inte delta i detta arbete. Det åligger styrelsen som helhet att ansvara för ersättning för ledningen. Vid årsstämman ska styrelsen redovisa ersättningar till ledande befattningshavare.

Vad gäller ersättning till ledande befattningshavare ska styrelsen särskilt beakta att
• ersättningarna ska vara skäliga och inte marknadsledande,
• rörlig lön inte ska utgå, och
• det ska finnas skriftliga underlag som utvisar bolagets kostnad.


Revision

Vad avser revision ska styrelsen bl a fullgöra följande uppgifter.

• Kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering.
• Möta bolagets revisor för att informera sig om revisionens omfattning, samt minst en gång per år träffa revisorn utan att någon från bolagets ledning närvarar.

Extern rapportering

SU Holdings externa redovisning ska i den mån det är rimligt med beaktande av bolagets storlek följa regeringens riktlinjer för extern rapportering.

Informationen på SU Holdings webbplats ska vara aktuell och fortlöpande uppdateras. Där ska bl a följande information återfinnas:

• Bolagsordning
• Information om tidpunkt och plats för årsstämma
• Protokoll från bolagsstämmor
• Information om styrelseledamöter och verkställande direktör
• Årsredovisningar