Rektor 2011-05-05, dnr SU 31-1239-11

Fakultetsnämnder

 

Stockholms universitets styrelse har beslutat om en organisationsstruktur med kollegialt valda nämnder för humanistisk, juridisk, naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig fakultet (dnr SU 31-2129-10, dok. nr. 6).

Sammansättning

Fakultetsnämnderna består av 11-21 ledamöter inklusive ordförande, vice ordförande och minst tre studenter. Antalet ledamöter i fakultetsnämnd fastställs inom ramen för detta av rektor efter förslag från fakultetsnämnd. Sammansättning av den Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, tillika Områdesnämnden för naturvetenskap, finns även fastställd i Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet (dnr SU 31-0897-11, dok. nr. 1).

I fakultetsnämnden ingår dekanus, prodekanus, övriga verksamhetsrepresentanter (inklusive sektionsdekaner/vicedekaner om så finns vid fakulteten), studentrepresentanter samt externa ledamöter. Minst två tredjedelar av ledamöterna ska vara verksamhetsrepresentanter, dvs. vetenskapligt kompetenta lärare/forskare (se nedan under Valbara och röstberättigade) och högst en tredjedel studenter (dock minst tre studenter). Suppleanter för studenterna bör vara gruppsuppleanter. Externa ledamöter får vara högst två.

Företrädare för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt. Fakultetsnämnden beslutar om antalet personalföreträdare. Dessa utses på samma sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101) för personalföreträdare i universitetsstyrelsen.

Representanter för studenterna utses enligt bestämmelserna i studentkårs¬förordningen (2009:769).

Fakultetsnämndens ordförande benämns dekanus. Dekanus ställföreträdare benämns prodekanus.

Vid utseende av suppleanter för lärarna/forskarna ska principerna för fakultetsnämnds sammansättning beaktas. Vid förfall för dekanus inträder suppleant (personlig eller i förekommande fall gruppsuppleant) som ledamot, medan ordförandeskapet övertas av vederbörande prodekanus.

Fakultetsnämnden beslutar särskilt om suppleanternas närvaro- och yttranderätt.

Mandatperiod

Mandatperioden för fakultetsnämnden är treårig med början 2012-01-01. För ledamöter som företräder studenterna är mandatperioden ett år.

Om någon av ledamöterna inom gruppen övriga verksamhetsrepresentanter lämnar sitt uppdrag under mandatperioden, ska fyllnadsval genomföras på sätt som dekanus beslutar. Om dekanus, prodekanus eller vicedekaner/sektionsdekaner (dvs. de ledamöter som även är ledamöter i områdesnämnd) lämnar sitt uppdrag under mandatperioden ska fyllnadsval genomföras på samma sätt som ordinarie val.

Valprocess

 

Ledamöter i fakultetsnämnden som representerar gruppen övriga verksamhetsrepresentanter (inklusive sektionsdekaner/vicedekaner) utses genom val bland de röstberättigade lärarna/forskarna inom berörd fakultet. Dekanus och prodekanus utses av rektor efter förslag genom val bland de röstberättigade inom fakulteten. I de fall sektionsdekanus/vicedekanus ska kunna ersätta dekanus eller prodekanus ska även dessa utses av rektor efter förslag genom val bland de röstberättigade inom fakulteten. Val av ledamöter inom gruppen övriga verksamhetsrepresentanter och val av förslag till dekanus och prodekanus ska ske vid samma tillfälle.

Fakultetskanslierna ansvarar för de praktiska åtgärderna i samband med valet.

Övergripande gäller att jämställdheten mellan män och kvinnor ska stödjas (i enlighet med 1 kap. 5 § HL). Övergripande gäller även jävsreglerna i 11-12 §§ förvaltningslagen samt rektors beslut om interna föreskrifter rörande jäv.

Valberedning och arbetsformer

Dekanus beslutar om hur valberedningen ska utses. Valberedningens uppdrag är att ta fram kandidater till ledamöter och suppleanter i fakultetsnämnden (inklusive förslag till dekanus, prodekanus och sektionsdekaner/vicedekaner). För valberedningarna för humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet gäller att om funktionen vicedekanus inte finns inom fakulteten ska valberedningen för val av fakultetsnämnd föreslå de personer, dvs. övriga verksamhetsrepresentanter, som vid sidan om dekanus och prodekanus ska vara ledamöter i Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap. Valberedningens förslag till dekanus ska lämnas i samråd med rektor.

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Valberedningen utser ordförande inom sig, om inte ordförande utsågs då valberedningen tillsattes. Minst en ledamot av vartdera könet ska ingå i valberedningen. Beredningen är beslutför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande inklusive ordförande. För beslut gäller enkel majoritet. Valberedningen beslutar i övrigt om sina egna arbetsformer, och kan vid behov kalla sakkunniga/motsvarande till sina sammanträden.

Protokoll ska föras vid valberedningens sammanträden.

Valbara och röstberättigade

Högskolelagen (1992:1434) stadgar att universitetet beslutar om sin interna organisation utöver styrelsen och rektor, om inte annat är föreskrivet, 2 kap. 5 § HL. Beslut ska fattas av personer med vetenskaplig kompetens, om besluten kräver en bedömning av

- uppläggning, genomförande av och kvalitet i utbildningen eller
- organisation av och kvalitet i forskningen.

Om bedömning ska göras av en grupp av personer, ska majoriteten av personerna ha vetenskaplig kompetens. Med person med vetenskaplig kompetens avses i det här sammanhanget den som är

- professor eller
- annan lärare/forskare som har doktorsexamen eller en motsvarande vetenskaplig kompetens.

De personer som avses i avsnittet ovan anses vara lärare/forskare om de är anställda inom en områdes- respektive fakultetsnämnds ansvarsområde tills vidare eller för viss tid som inte är kortare än två år. Anställningen ska omfatta minst halvtid (50 procent). Dessa personer är möjliga att nominera och är valbara som verksamhetsrepresentanter i fakultetsnämnd. En person som inte kan beräknas upprätthålla sin anställning vid universitetet under hela den mandatperiod som valet avser bör endast i undantagsfall nomineras.

I gruppen nomineringsberättigade och röstberättigade inkluderas därutöver adjunkter/universitetsadjunkter (som saknar doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens) om de är anställda inom en områdes- respektive fakultetsnämnds ansvarsområde med en anställning i tid och omfattning i enlighet med ovan. Därutöver gäller att anställningen är påbörjad senast den första i den månad som valberedningens förslag offentliggörs. Den som är tjänstledig om 100 procent har inte rösträtt/rätt att nominera.

Valbarhetslängd och röstlängd fastställs av dekanus.

Nominering

Valberedningens förslag ska sändas till samtliga röstberättigade som ska beredas tillfälle att inkomma med andra, skriftliga förslag under viss nomineringsperiod. Nomineringsperioden för ordinarie val fastställs av respektive fakultetskansli i samråd med Ledningskansliet.

Den som nominerar någon till en viss post har rätt att komplettera sitt förslag med motivering. Nominering kan endast ske inom den egna fakulteten. Den nominerade ska vara valbar och vara villig att kandidera till posten i fråga. Den som nominerats har rätt att presentera sig i en kortfattad CV. Inkomna förslag utifrån fri nominering ska skriftligen utsändas till de röstberättigade före valet.

Nomineringar får inte ske vid valtillfället, endast nominerade är valbara.

Valets genomförande

Dekanus för respektive fakultet beslutar om hur valet ska genomföras, antingen elektroniskt, per post eller vid kollegiesammanträde. Varje röstande ska rösta fram lika många namn på valbara personer som fastställt antal valbara platser i fakultetsnämnden. Detta ska vara uppfyllt för att avgiven röst ska vara giltig. Vid rösträkning ska en eller flera rösträknare delta. Vid sammanträde kan val förrättas genom acklamation, om endast ett förslag föreligger och ingen av de närvarande röstberättigade begär sluten omröstning. Valet ska protokollföras.

De inom gruppen övriga verksamhetsrepresentanter (dvs. ej dekaner och prodekaner) som fått flest röster är valda till ledamöter i fakultetsnämnden. Om flera personer inom samma fakultet fått lika många röster, ska lotten avgöra.
Den som fått flest röster som dekanus respektive prodekanus utgör fakultetens förslag till dessa befattningar. Om flera personer inom samma fakultet fått lika många röster, ska samtliga förslag till dekanus/prodekanus överlämnas till rektor som utser dekanus och prodekanus.

Slutligt förslag efter val inom respektive fakultet ställs till rektor tillsammans med uppgifter om antal röstande och antal giltiga/ogiltiga röster från elektroniskröstning/poströstning/ valsammanträde alternativt procentuellt antal valdeltagande vid acklamationsval.

Anmärkningar mot valförfarandet prövas av rektor under förutsättning av att anmärkningen skriftligen inkommer inom sju arbetsdagar efter den dag valresultatet offentliggjordes. I annat fall är valutgången fastställd vad gäller ledamöter inom gruppen övriga verksamhetsrepresentanter samt dekanus och prodekanus utses genom särskilt beslut av rektor.