Beslutet kommer att revideras för att inkludera organisatoriska förändringar som skett sedan beslutet fattades. 

Beslutad 2007-10-26, dnr SU 31-2282-07, dok nr 1.

Universitetsstyrelsen The University Board

Rektor Vice-Chancellor

Prorektor Pro Vice-Chancellor

Förvaltningschef  Director of Administration

Vicerektor Deputy Vice-Chancellor

Internrevisionen University Audit Office

Avdelningen för forskningsstöd Research Liaison Office

Avdelningen för planering och ledningsstöd Strategic Planning and Vice-Chancellor's Office

Ekonomiavdelningen The Finance Office

Fastighetsavdelningen Property Management Office

IT-avdelningen IT Services

Områdeskansliet för humanvetenskap Office of Human Sciences

Sektioner

units

Humanistiska fakultetskansliet

The Humanities Faculty Office

Juridiska fakultetskansliet

The Law Faculty Office

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet

The Social Sciences Faculty Office

Områdeskansliet för naturvetenskap Office of Science

Personalavdelningen Human Resources Office

sektioner
units

Lönesektionen
Payroll Unit

Personalpolitiska sektionen
Personnel Unit

Samverkansavdelningen External Relations and Communications Office

Stockholms universitetsbibliotek Stockholm University Library

Studentavdelningen Student Services

sektioner
units

Sektionen för antagning och högskoleprov
University Admissions Unit

Sektionen för examen, stipendier, studiedokumentation och utbildningsdatabas
Academic Records Unit

Sektionen för studie- och karriärvägledning, karriärcenter och studieinformation
Careers and Study Skills Unit

Sektionen för studentstöd – handikappservice, studie- och språkverkstad
Student Support Unit

Sektionen för internationellt student- och lärarutbyte
International Exchange Unit

Studenthälsan i Stockholm
Student Health Unit

Studentbyråns kansli
Student Services Administration

Tekniska avdelningen
Technical Support Office

sektioner
units

Konferensservice
Conference Services Unit

Sektionen för byggnadsplanering
Estates Unit

Sektionen för infrastruktur
Infrastructure Unit

Tekniska byråns kansli
Technical Support Administration