Beslutet kommer att revideras för att inkludera organisatoriska förändringar som skett sedan beslutet fattades.

Beslutad 1996-12-12, dnr SU 10-0411-96, senast ändrad 2011-06-16 (dnr SU 31-1468-11).

Notera att det inom institutionerna/motsv finns ytterligare centra och institut inrättade av universitetsstyrelsen/rektor.

Humanistiska fakulteten - Faculty of Humanities

 

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Department of Archaeology and Classical Studies

Institutionen för baltiska språk, finska och tyska
Department of Baltic Languages, Finnish and German

Engelska institutionen
Department of English

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies

Filmvetenskapliga institutionen
Department of Cinema Studies

Filosofiska institutionen
Department of Philosophy

Institutionen för franska, italienska och klassiska språk
Department of French, Italian and Classical Languages

Historiska institutionen
Department of History

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Department of Journalism, Media and Communication

Konstvetenskapliga institutionen
Department of Art History

Institutionen för lingvistik
Department of Linguistics

Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria
Department of Literature and History of Ideas

Institutionen för musik- och teatervetenskap
Department of Musicology and Performance Studies

Institutionen för nordiska språk
Department of Scandinavian Languages

Institutionen för orientaliska språk
Department of Oriental Languages

Slaviska institutionen
Department of Slavic Languages and Literatures

Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier
Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies

Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap
Department of Education in Humanities and Social Science

Institutionen för språkdidaktik
Department of Language Education

Centra/motsv.
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Centre for Research on Bilingualism

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)
Institute for Interpretation and Translation Studies

Juridiska fakulteten - Faculty of Law

Juridiska institutionen
Department of Law

Samhällsvetenskapliga fakulteten - Faculty of Social Sciences

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Department of Child and Youth Studies

Institutionen för data- och systemvetenskap
Department of Computer and Systems Sciences

Ekonomisk-historiska institutionen
Department of Economic History

Företagsekonomiska institutionen
School of Business

Kriminologiska institutionen
Department of Criminology

Kulturgeografiska institutionen
Department of Human Geography

Nationalekonomiska institutionen
Department of Economics

Institutionen för pedagogik och didaktik
Department of Education

Psykologiska institutionen
Department of Psychology

Institutionen för reklam och PR
Department of Advertising and Public Relations

Socialantropologiska institutionen
Department of Social Anthropology

Institutionen för socialt arbete - socialhögskolan
Department of Social Work

Sociologiska institutionen
Department of Sociology

Specialpedagogiska institutionen
Department of Special Education

Statistiska institutionen
Department of Statistics

Statsvetenskapliga institutionen
Department of Political Science

Centra/motsv.

Institutet för internationell ekonomi
Institute for International Economic Studies (IIES)

Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer (CEIFO)
Centre for Research in International Migration and Ethnic Relations

Nationellt nätverkscentrum för forskning om ojämlikhet i hälsa
SU-KI Center for Health Equity Studies (CHESS)

Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa
Centre for Health Equity Studies (CHESS)

Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE
Stockholm Center for Organizational Research

Institutet för social forskning (SOFI)
Swedish Institute for Social Research

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning
The Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD)

Stressforskningsinstitutet
Stress Research Institute

Naturvetenskapliga fakulteten - Faculty of ScienceMatematisk-fysiska sektionen

Institutionen för astronomi
Department of Astronomy

Fysikum
Department of Physics

Matematiska institutionen
Department of Mathematics

Meteorologiska institutionen
Department of Meteorology

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
Department of Mathematics and Science Education

Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner
Department of Education in Arts and Professions

Kemiska sektionen

Institutionen för analytisk kemi
Department of Analytical Chemistry

Institutionen för biokemi och biofysik
Department of Biochemistry and Biophysics

Institutionen för material- och miljökemi
Department of Materials and Environmental Chemistry

Institutionen för miljökemi
Department of Environmental Chemistry

Institutionen för neurokemi
Department of Neurochemistry

Institutionen för organisk kemi
Department of Organic Chemistry

Biologiska sektionen

Institutionen för biologisk grundutbildning
Department of Biology Education

Botaniska institutionen
Department of Botany

Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Department of Genetics, Microbiology and Toxicology

Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik
Department of Molecular Biology and Functional Genomics

Systemekologiska institutionen
Department of Systems Ecology

Wenner-Grens institut
The Wenner-Gren Institute

Zoologiska institutionen
Department of Zoology

Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Institutionen för geologiska vetenskaper
Department of Geological Sciences

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
Department of Physical Geography and Quaternary Geology

Institutionen för tillämpad miljövetenskap
Department of Applied Environmental Science

Centra/motsv.
Bergianska botaniska trädgården vid Stockholms universitet (BBT
Bergius Botanic Garden

Manne Siegbahnlaboratoriet (ingår sedan 2011 i Fysikum)
Manne Siegbahn Laboratory

Stockholms universitets marina forskningscentrum (SMF)
Stockholm University Marine Research Centre

Övrigt

 

Stockholms Resilienscentrum - Forskning för förvaltning av sociala-ekologiska system
Stockholm Resilience Centre – Research for governance of social-ecological systems