Ansvarig enhet: Avdelningen för planering och ledningsstöd
Kontaktperson: Rikard Skårfors

Beslut Universitetsstyrelsen 2014-12-05. Dnr SU FV-1.1.2-3204-14

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet (pdf)

Inledande bestämmelser
Antagning till utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet ska i huvudsak ske till sådan utbildning som avslutas med doktorsexamen. Områdesnämnd kan, om särskilda skäl föreligger, besluta att antagning kan ske till del av utbildning på forskarnivå som avslutas med licentiatexamen omfattande minst 120 högskolepoäng. Förhållandet att studiefinansiering bedöms kunna säkras för tid motsvarande uppnåendet av kraven för licentiatexamen men inte för doktorsexamen utgör i sig inte ett särskilt skäl.

I de fall antagning sker till utbildning som leder till licentiatexamen ska en förnyad vetenskaplig prövning samt en analys av finansieringsplan göras om den forskarstuderande önskar fortsätta till en doktorsexamen.

Tillträde till utbildning på forskarnivå
Regler angående tillträde till utbildning på forskarnivå återfinns i 7 kap. 34-41 §§ högskoleförordningen. Dessa återges nedan tillsammans med de lokala tillämpningsföreskrifter som gäller vid Stockholms universitet. Med doktorand avses även forskarstuderande som antagits till licentiatexamen.

För samtliga ärenden avseende antagning till utbildning på forskarnivå gäller att områdesnämnd får delegera eller vidaredelegera ärende om det inte är av sådan art att beslutet bör fattas av nämnden i dess helhet. Eventuell delegation eller vidaredelegation ska ske i enlighet med av rektor fastställd besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet.

Det är väsentligt för kvaliteten i utbildningen på forskarnivå att den som antas kan erbjudas handledning inom det tänkta ämnesområdet och i rimlig omfattning. Om så inte är fallet kan ansökan om antagning inte bifallas.

Nedan följer 7 kap. 34-41 §§ högskoleförordningen samt Stockholms universitets lokala tillämpningsföreskrifter
Allmänna bestämmelser
34 §
Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt 36 §.

Lokal tillämpningsföreskrift
Med godtagbara studievillkor i övrigt ska förstås att arbetsplats tillhandahålls och att doktoranden ges de arbetsvillkor som erfordras för utbildningen.

35 § För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att sökanden

 1. har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och
 2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som krävs för att tillgodogöra sig utbildningen.

36 § Högskolan får till utbildning på forskarnivå anta bara sökande som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Högskolan får dock anta sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att sökanden kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen.

Lokal tillämpningsföreskrift
En miniminivå för annan form av studiefinansiering är vad som kunde ha erhållits i form av doktorandanställning efter avdrag för skatt. Områdesnämnd kan fastställa en högre miniminivå för annan form av studiefinansiering för doktorander inom området. Se även Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet, avsnittet om individuell studieplan.

Antagningsförfarande
37 §
Frågor om antagning avgörs av högskolan. Den som vill antas till utbildning på forskarnivå ska anmäla det inom den tid och den ordning som högskolan bestämmer.
När en högskola avser att anta en eller flera doktorander ska högskolan genom annonsering eller ett därmed likvärdigt förfarande informera om detta. Någon information behöver dock inte lämnas

 1. vid antagning av en doktorand som ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan,
 2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte, eller
 3. om det finns liknande särskilda skäl.

Lokal tillämpningsföreskrift
Områdesnämnd ska fastställa hur ansökan ska vara utformad samt visst datum för ansökan, men kan vidaredelegera beslutanderätten till särskilt inrättat organ eller institutionsstyrelse (motsvarande). Vid samtliga institutioner som ger utbildning på forskarnivå ska finnas anvisningar om ansökans utformning samt fastställda och i förväg utannonserade ansökningsdatum (ett eller flera per år). Även i de fall beslut om detta delegeras till särskilt inrättat organ eller institutionsstyrelse (motsvarande) ska områdesnämnden bevaka att dessa bestämmelser efterlevs. I sammanhanget erinras även om de skyldigheter som uppställs i 5 kap. 5 § högskoleförordningen (utannonsering av anställning som doktorand) och 6 § förordningen om utbildningsbidrag för doktorander (1995:938) (ansökan om utbildningsbidrag).


38 § En högskola som har fått tillstånd att utfärda examina på forskarnivå inom ett område får utan ny antagning medge att en doktorand som har antagits vid något annat universitet eller någon annan högskola får övergå till den högskolan och fortsätta sin utbildning och examineras där. Detta gäller dock bara om doktoranden har haft huvuddelen av sina forskarstudier förlagd till den högskolan inom det område som tillståndet att utfärda examina avser.

Det som sägs i första stycket ska också gälla om en högskola genom att ha getts benämningen universitet har fått rätt enligt 1 kap. 11§ högskolelagen (1992:1434) att utfärda examina på forskarnivå.

Grundläggande behörighet
39 §
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 1. avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet
40 §
De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse

 1. kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning,
 2. särskild yrkeserfarenhet, och
 3. nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen.

Urval
41 §
Urval bland sökande som uppfyller kraven enligt 35 och 36 §§ ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Högskolan bestämmer vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen.

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande.

Lokal tillämpningsföreskrift
Områdesnämnderna ska i allmänna studieplanen för varje ämne fastställa vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen i detta ämne. I sammanhanget erinras om 6 kap. högskoleförordningen 26-27 §§ (krav på allmän studieplan och dess innehåll).