Rektor 2011-10-13 dnr SU 617-2653-11
 
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2012 och ersätter då beslut från 2006-05-24. Alla ansökningar om prolongation som inkommer efter detta datum handläggs enligt den nya omräkningsmodellen.
 

Prolongation av doktorandanställning och utbildningsbidrag med anledning av kårfackliga uppdrag

 
En forskarstuderande med anställning som doktorand eller utbildningsbidrag ska som kompensation för studerandefackligt arbete få sin anställning förlängd/förlängt utbildningsbidrag. Att studerandefackliga förtroendeuppdrag utgör särskilda skäl för förlängning av anställning som doktorand eller utbildningsbidrag framgår av 5 kap. 7 § högskoleförordningen (HF) samt av 4 § förordningen om utbildningsbidrag för doktorander.
Prolongation bör, förutom för ledamotskap i universitetsorgan, studentkårer och doktorandråd vid Stockholms universitet, även ges för ledamotskap i styrelser för internationella och nationella doktorandorganisationer med tydliga uppdrag för internationell och/eller nationell samordning och tillvaratagande av doktoranders intressen. Nivån (antal dagar/år) följer Sveriges universitets- och högskoleförbunds rekommenderade riktlinjer[1] .
Prolongationen ska motsvara den arbetsinsats som uppdraget kräver. Endast uppdrag till vilket man är förtroendevald kan ligga till grund för prolongation. Att bara delta i ett doktorandrådsmöte eller att som suppleant (då ordinarie ledamot också deltar) eller adjungerad ledamot delta vid ett sammanträde ger inte rätt till prolongation.
 
Prolongationen ska göras enligt följande omräkningsmodell:
Uppdrag                              Schablon (antal dagar/år)
 
Nationellt/internationellt:
SFS DK/motsv. internationellt organ
Ordförande                           40
Vice ordförande                    25
Styrelseledamot                    10
 
SU/SUS:
CDR
Ordförande                           40
Vice ordförande                    25
Ledamot                               20
 
Fakultetsråd:
Ordförande                           30
Vice ordförande                    20
Ledamot                               10
 
Doktorandråd (även vid forskarskolor):
Ordförande                           15
Vice ordförande/sekr.           10
Ledamot                               2*
 
Universitetsorgan:
Universitetsstyrelse               15
Ledamot i områdesnämnd,     2*
fakultetsnämnd, arbetsutskott[2],                    
lärarförslagsnämnder och institutionsstyrelser.                                         
                     
*2 dagar + en dags förlängning per möte.
Med dagar avses arbetsdagar, inte kalenderdagar.
En enskild doktorand kan kompenseras för maximalt 40 arbetsdagar per år.
Prolongation beräknas efter mötesnärvaro och ska styrkas med protokoll och/eller ordförandes intyg.
Suppleanter får ersättning för de möten där de har fungerat som ordinarie ledamot. Ersättningen är densamma som för ordinarie men möten måste styrkas med protokoll och/eller ordförandes intyg. När suppleant inträder i ordinarie ledamots ställe ska ersättning för inläsning utgå, på samma sätt som för ordinarie ledamot. Om en ordinarie ledamot normalt ersätts med två arbetsdagar, en arbetsdag för inläsning och en arbetsdag för själva sammanträdet, ska detsamma gälla för suppleanten.
För doktorander utan utbildningsbidrag eller anställning som doktorand ska prolongation ges i form av arvode motsvarande 50 % -nivån i doktorandlönestegen. Uppdrag som påbörjats efter det att doktoranden genomgått motsvarande fyra års heltidsstudier i effektiv tid räknat kan inte komma ifråga för prolongation.
Doktoranden ska i förväg anmäla till prefekten vilka uppdrag som innehas så att kostnaden kan beräknas i institutionens budget. Uppdragen dokumenteras i handling som biläggs den individuella studieplanen.
Beslut om prolongation fattas av prefekten efter ansökan från doktoranden. Vid eventuell konflikt mellan institution och doktorand kan dekanus efter hörande av båda parter fatta beslut i frågan.
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2012 och ersätter då beslut från 2006-05-24. Alla ansökningar om prolongation som inkommer efter detta datum handläggs enligt den nya omräkningsmodellen.
 


[1] Rekommendation från Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) 2007-10-10, dnr 07/065.
[2] Formellt beslutade arbets- och beredningsorgan/råd ingår i denna definition.