Ansvarig enhet: Avdelningen för planering och ledningsstöd

Kontaktperson: Tove Holmqvist

Fastställt av rektor 2016-03-10, dnr SU FV-1.1.9-0770-16

Huvudregeln är att tidigare publicerat material får återanvändas men endast under förutsättning att tydlig referens ges. Samma regel om tydlig referens gäller för eget tidigare publicerat material som för andras.

Om doktoranden i sin avhandling, vare sig det är i en monografi eller i kappan till en sammanläggningsavhandling, reproducerar material och formuleringar från tidigare publikationer och uppsatser så ska detta markeras med hänvisning och, då det är lämpligt, citattecken. Detta gäller även de publikationer och uppsatser som ingår i sammanläggningsavhandlingen.  Material från egen licentiatavhandling får användas i doktorsavhandlingen om tydlig hänvisning görs till det tidigare arbetet. Examensarbete som författats inom ramen för studier på avancerad nivå får inte återanvändas för examination vid utbildning på forskarnivå men examensarbete kan citeras enligt huvudregeln.

Kappan skall vara skriven av doktoranden själv. Ingående publicerade artiklar får inte ändras i sammanläggningsavhandlingen, eventuella errata ska läggas till. Tillägg, problematiseringar och samlad slutsatsdiskussion ska ingå i kappan.