Ansvarig enhet: Avdelningen för planering och ledningsstöd

Rektor 2017-01-26 dnr SU FV 1.1.2-0184-17

 

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden.

Vem utser hedersdoktor?

Vicerektor fattar beslut om hedersdoktorer för respektive område. Största sekretess ska iakttagas på beredningsstadiet och fram till att beslut formellt fattats och offentliggjorts.

Hedersdoktorerna ska utses före den 31 mars varje år. Restriktivitet ska iakttagas vad beträffar antalet. Det utses maximalt fem hedersdoktorer om året för varje område.

Vid utseende av hedersdoktorer ska jämställdhetsperspektivet beaktas. Det bör även beaktas att den samlade bilden av hedersdoktorernas prestationer över tiden bör spegla universitetets verksamhet och belysa dess mångsidighet.

Beredningsprocessen

Vicerektor bestämmer hur beredningen inom det egna området ska gå till. Inom det humanvetenskapliga området är det av särskild vikt att fakulteterna aktivt involveras i beredningsprocessen.

Endast den som ingår i universitetets lärarkollegium får föreslå hedersdoktor till vicerektor. En person som inte tillhör lärarkollegiet men som ändå har ett förslag till hedersdoktor får finna en person inom kollegiet som kan föra förslaget vidare som förslagsställare. Det är inget som hindrar att de båda gemensamt undertecknar förslagsframställningen. Inte alla nominerade utses till hedersdoktorer och förslagsställaren ska därför inte kontakta de nominerade innan beslut är fattat.

Förslagen lämnas direkt till vicerektor för beslut. Innan beslut fattas ska vicerektor samråda med rektor och med vicerektor för den andra områdesnämnden. Vicerektor för det humanvetenskapliga området ska dessutom höra områdets dekaner innan beslut fattas. Det råder absolut sekretess från att förslag lämnas till dess att beslut är fattat och offentliggjort. Det får inte inträffa att en propå blir känd innan beslut är fattat. Vicerektor måste vara fullständigt fri att bifalla eller avslå förslaget. Det förslag som resulterar i att en hedersdoktor utses diarieförs i samband med att beslutet offentliggörs.

Vem kan bli hedersdoktor?

När vicerektor utser en person till hedersdoktor ska följande villkor beaktas.

  • Den föreslagne ska ha anknytning till universitetet då ett hedersdoktorat är ett uttryck för områdets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Över tid bör även hedersdoktorernas verksamhet spegla området i all dess mångsidighet. Hedersdoktorat får dock inte delas ut som motprestation för ekonomiska bidrag, gåvor och liknande.
  • En person som i Sverige avlagt doktorsexamen inom ett område, t ex filosofie doktorsexamen, kan inte utses till hedersdoktor inom samma område. Det är däremot fullt möjligt att t ex utse en filosofie doktor till juris hedersdoktor och tvärtom. Det är inte brukligt att någon utses till hedersdoktor vid samma lärosäte som han/hon tagit sin examen.
  • Den föreslagne får inte vara hedersdoktor inom samma område vid ett annat universitet eller högskola i Sverige. Däremot kan en person exempelvis vara filosofie hedersdoktor vid ett lärosäte och medicine hedersdoktor vid ett annat.
  • När det gäller utländska medborgare med utländsk doktorsexamen finns inget hinder mot att ge hedersdoktorat inom samma område som den utländska examen. En sådan person kan däremot inte bli hedersdoktor inom samma område vid två lärosäten i Sverige.

Det ankommer på vicerektor att kontrollera att villkoren är uppfyllda innan beslut fattas. Detta kan ske t.ex. i samband med att vicerektor kontaktar den tilltänkte hedersdoktorn med förfrågan om denne accepterar utnämningen.

I samband med beslutet att utse hedersdoktorn ska vicerektor utse en värd för denne. Värdens uppgift är att sköta kontakterna med hedersdoktorn. Detta uppdrag innefattar även alla praktiska förberedelser i samband med promotionshögtiden t ex bokning av hotellrum och resor mm.

Kostnader som är förenade med hedersdoktorernas resor, uppehälle, promotion mm ska bäras av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå inom respektive område.

Beslut om vilka som utsetts till hedersdoktorer meddelas till promotionsansvarig så snart respektive hedersdoktor tackat ja till utnämningen och beslut fattats. Tillsammans med beslutet om hedersdoktor ska även följande uppgifter lämnas till promotionsansvarig:

  • Hedersdoktorns namn, titel, bostadsadress, födelsedata och civilstånd
  • Värdens namn, titel och institutionsnamn
  • Motivering till hedersdoktorsutnämning
  • Text för pressmeddelande
  • En kort presentation på både svenska och engelska av hedersdoktorn för installationsskriften, maximalt 800 tecken

Vilka förmåner medför ett hedersdoktorat?

Hedersdoktorer promoveras tillsammans med universitetets övriga doktorer vid den årliga promotionshögtiden. Hedersdoktoratet medför att den utsedde kan titulera sig doktor.

 

Källa: Riktlinjerna bygger på ”Några praktiska råd vid utseendet av hedersdoktorer” ur Honoris Causa av Torgny Nevéus, Uppsala universitet.