Ansvarig enhet: Studentavdelningen
Kontaktperson: Jerker Dahne

Rektor 2007-06-20, Dnr SU 451-1439-07 Doknr 1
Gällande regler om tillgodoräknande enligt högskoleförordningen
Bestämmelser om tillgodoräknande av kurs m m finns i 6 kap 6§ högskoleförordningen (1993:100). Bestämmelserna gäller utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Enligt dessa har en student rätt att under vissa förutsättningar få en utbildning hos en annan än den egna högskolan tillgodoräknad. Prövning om en utbildning kan godtas för tillgodoräknande ankommer på respektive högskola. Med student avses enligt 1 kap 4§ högskoleförordningen den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning.

Lokala riktlinjer för tillämpningen av reglerna vid Stockholms universitet
1. Ett tillgodoräknande av utbildning skall endast ske för den som är student vid Stockholms universitet och således är både antagen och bedriver utbildning vid universitetet. Denna regel skall tillämpas strikt och den som inte är antagen till eller bedriver högskoleutbildning skall därför inte ha möjlighet att erhålla högskolepoäng.
2. Med att bedriva högskoleutbildning avses att studenten dels är registrerad på en kurs, dels med godkänt resultat på kurs har uppnått minst 7,5 högskolepoäng.
3. S k etablering av personer i studiedokumentationssystemet (LADOK) enbart för att möjliggöra införande av resultat av studier utanför universitetet får inte ske.
4. Rektor har delegerat rätten att bestämma om tillgodoräknande till fakultetsnämnderna, som i sin tur kan delegera beslutsrätten vidare inom fakulteten.

Ikraftträdande
Dessa riktlinjer träder i kraft den 1 juli 2007 och ersätter tidigare riktlinjer av rektor inom området (R 2004 06 10).