I texten nedan har Studentbyrån ändrats till Studentavdelningen, i enlighet med rektors beslut 2010-02-11.

Ansvarig enhet: Studentavdelningen
Kontaktperson: Jerker Dahne

Rektor 2007-06-20, Dnr SU 451-1440-07, Doknr 1
Regler om tillgodoräknanden enligt högskoleförordningen
Bestämmelser om tillgodoräknande av kurs m m finns i 6 kap 6§ högskoleförordningen (1993:100). Bestämmelserna gäller utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Enligt dessa har en student rätt att under vissa förutsättningar få en utbildning hos en annan än den egna högskolan tillgodoräknad. Prövning om en utbildning kan godtas för tillgodoräknande ankommer på respektive högskola. Med student avses enligt 1 kap 4§ högskoleförordningen den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning.

Förhandsbesked

Skriftligt förhandsbesked om tillgodoräknande av utlandsstudier med eventuella villkor och en tydlig framställning av studenternas skyldigheter och rättigheter skall ges till utbytesstudenterna före avfärd. Vad gäller studier inom huvudområde, och annat ämnesområde där utlandsstudierna omfattar minst 30 högskolepoäng, skall beskedet vara undertecknat av ansvarig på den institution/de institutioner inom vars ämnesområde utlandsstudier skall bedrivas.
Vid utlandsstudier i övriga ämnesområden skall Studentavdelningen lämna förhandsbesked efter samråd med relevanta institutioner.
I mån av resurser bör även universitetets studenter som avser att studera utomlands utanför utbytesavtal få ett sådant förhandsbesked.

Ansökan

Ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier ställs till berörd institution eller till Studentbyrån, enligt samma regler som under avsnittet Förhandsbesked ovan.
En gemensam blankett, som ger utrymme för institutionernas skiftande behov, används för ändamålet.

Beslut

Två fall av handläggningsordning kan förekomma:
- Ansökan avser tillgodoräknande inom huvudområde eller ämnesområde med en omfattning på minst 30 högskolepoäng. Rektor har delegerat beslutsrätten till fakultetsnämnderna, som i sin tur kan delegera beslutsrätten vidare inom fakulteten.
- Ansökan avser övriga tillgodoräknanden. Rektor har delegerat beslutsrätten till förvaltningschefen som vidaredelegerar den till chefen för Studentbyrån. Beslut fattas vid behov i samråd med relevanta institutioner.

Handläggningstid

Ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier skall behandlas utan fördröjning eftersom studentens möjlighet till förnyat studielån kan vara direkt beroende av tillgodoräknandet.

Inläggning i Ladok

Institutionen respektive Studentavdelningen lägger in beslut om tillgodoräknande i LADOK enligt särskild gemensam mall.

Ikraftträdande

Dessa riktlinjer träder i kraft den 1 juli 2007 och ersätter tidigare föreskrifter av rektor inom området (R 1998 05 14)