Ansvarig enhet: Planeringsenheten

Granskad mars 2011

Rektor 960215
---------------------------------------------------------------------
Universitetsstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde 1995-01-27 om en ny form av finansiering av den gemensamma verksamheten vid universitetet från och med budgetåret 1997. Styrelsens beslut har i januari 1996 diskuterats och konfirmerats av dekanerna.
Den nya finansieringsformen innebär följande.

  1. Universitetsstyrelsen fördelar anslagsmedel till nämnderna/motsv utan avdrag för gemensamma kostnader.
  2. Externa medel överförs till institutionerna/motsv utan avdrag för gemensamma kostnader.
  3. Liksom tidigare fattar universitetsstyrelsen beslut om den gemensamma verksamhetens omfattning och kostnader.
  4. Nämnderna/motsv faktureras sin andel av de gemensamma kostnaderna. Basen för debiteringen är varje nämndområdes samlade lönekostnader, oberoende av finansiering. Genom detta exkluderas automatiskt hyreskostnader, kostnader för anskaffning av inredning och utrustning och andra kostnader som inte på samma sätt som lönekostnaderna har ett direkt samband med de gemensamma kostnadernas storlek.
  5. Debiteringen sker på basis av senast kända data om personalkostnaderna.
  6. Fakturan kommer att ställas till respektive nämnd. Nämnderna avgör själva på vilket sätt erforderliga medel skall hämtas in. När det gäller lokalkostnaderna tillämpas redan idag ett system av motsvarande slag. Detta förändras inte i och med införandet av det nya finansieringssättet av den gemensamma verksamheten. Finansieringen av lokalvård och annan service som idag debiteras eller faktureras institutionerna påverkas inte heller av förändringen. Eftersom den nya formen av finansiering av den gemensamma verksamheten påverkar institutionernas relationer till externa finansiärer bör övergången förberedas i god tid. Olika metoder kan tillämpas av nämnderna för att finansiera respektive nämnds andel av de gemensamma kostnaderna. Nämnderna uppmanas därför att informera institutionerna om de nya finansieringsprinciperna och om hur respektive nämnd planerar att hämta in erforderliga medel.