Ansvarsområde och placering

Internrevisionen ska fortlöpande granska all verksamhet som Stockholms universitet bedriver eller ansvarar för. Universitetsstyrelsen är internrevisionens uppdragsgivare. Internrevisionen utgör en egen organisatorisk enhet vid Stockholms universitet och är direkt underställd universitetsstyrelsen. Förvaltningschefen sköter löpande arbetsgivaråtaganden och ska vid behov samt i viktigare frågor konsultera styrelsens ordförande.

Arbetsuppgifter

Internrevisionens huvudsakliga arbetsuppgifter är att, med beaktande av god revisionssed

  • granska och utvärdera den interna styrningen och kontrollen (d v s att verksamheten bedrivs effektivt, att externa och interna regelverk efterlevs, att information, beslutsunderlag, redovisning och rapportering är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig samt att man hushållar väl med statens medel) och vid behov ge rekommendationer till förbättringar,

  • ge stöd och råd till universitetsstyrelsen och universitetets ledning,

  • vara rådgivande i utvecklings- och förändringsprocesser.

Befogenheter och restriktioner

Internrevisionen har rätt att ta del av all information och alla dokument i den omfattning som bedöms som nödvändig för att fullgöra beslutad granskning. Får internrevisionen härigenom ta del av sekretessbelagd information gäller för internrevisionen samma sekretessbestämmelser som för uppgiftslämnaren.

Internrevisionen är ett granskande och rådgivande organ direkt underställd universitetsstyrelsen. Beslut om åtgärder fattas av berörd chef och/eller av universitetsledningen och/eller av universitetsstyrelsen.

Planering och utförande

Internrevisionen upprättar varje år ett förslag till revisionsplan. Universitetsstyrelsen fattar beslut om revisionsplanen. Vid styrelsesammanträdet närmast innan det då universitetsstyrelsen fastställer revisionsplanen ska internrevisionens förslag till revisionsplan presenteras för universitetsstyrelsen som en diskussionspunkt.

Internrevisionens egen riskbedömning ska dokumenteras, exempelvis om/när internrevisionen identifierar ytterligare risker som inte finns med i den universitetsövergripande riskanalysen eller om internrevisionen gör en annan riskbedömning/värdering av en viss risk.

Genomförda revisioner ska dokumenteras, så att det tydligt går att spåra slutsatserna i en revisionsrapport tillbaka till genomförd granskning och för att senare kunna följa upp iakttagelser och rekommendationer.

Rapportering

Internrevisionen avger årligen en skriftlig rapport till universitetsstyrelsen över utfört arbete inklusive iakttagelser och rekommendationer. Rapporten föredras inför styrelsen av internrevisionen. Löpande under året sker rapportering av internrevisionens granskning till universitetsstyrelsen när s k temagranskningar genomförts och i övrigt när så erfordras. Vid behov beslutar universitetsstyrelsen om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer. Genomförda revisioner rapporteras också till rektor för ställningstagande till eventuella åtgärder. Avrapportering av det löpande arbetet sker även till förvaltningschefen, normalt en gång i månaden.

Efter genomförd granskning hos institutioner (motsvarande) avlämnas normalt en skriftlig rapport till prefekten (motsvarande) med kopia till förvaltningschefen. Prefekten (motsvarande) ska beredas tillfälle att yttra sig över rapportens innehåll innan den slutligen utformas.

Internrevisionen ska vid slutrapportering begära skriftligt svar, där den granskade i en åtgärdsplan redogör för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av revisionsrapporten. Internrevisionen ska efter lämplig tid följa upp att åtgärderna genomförts.