Stockholms universitets samtliga tillgångar, personal, studenter, materiella och immateriella värden ska skyddas mot alla risker och hot, interna eller externa, oavsiktliga eller avsiktliga, som kan orsaka någon form av skada för Stockholms universitet.

Stockholms universitet ska arbeta med riskhantering som en integrerad del i den löpande verksamheten. Samtliga anställda och studenter på Stockholms universitet ska verka för att arbetsplatsen är trygg och säker genom att:

¤ personal och studenter görs riskmedvetna och kunniga i riskhanteringsarbete i syfte att uppnå bra förutsättningar för en optimal riskminimering.

¤ utforma säkerheten så att tillgången till öppenheten inom universitetets verksamheter förblir så stor som möjligt.

¤ personal och studenter värnar om sin egen säkerhet i händelse av kris genom att bevaka händelseförloppet via den information som universitetet publicerar i universitetets digitala kanaler.

¤ brott som är riktade mot Stockholms universitet anmäls till polisen i samråd med Sektionen för säkerhet.

¤ brott som är riktade mot personal och studenter på Stockholms universitet polisanmäls i samråd  med Sektionen för säkerhet.

¤ uppkommer fall där man misstänker ekonomiska oegentligheter eller konstaterande av ekonomiska oegentligheter ska det anmälas till Sektionen för säkerhet eller till närmaste chef, (se dok Riktlinjer avseende åtgärder vid upptäckta eller misstänkta ekonomiska oegentligheter vid Stockholms universitet Dnr: SU FV-1.1.2-1227-13).

¤ önskar man göra en anonym anmälan görs den via universitetes tipstelefon 08-16 11 55 eller anonymt mejl via universitetets anmälningdrutin SAMIR.

¤ personal och studenter skyndsamt meddelar händelser och iakttagelser som kan ha betydelse för säkerheten till Sektionen för säkerhet.

¤ personal och studenter ska kunna påvisa att de har rätt att vistas i universitetets lokaler om de vistas där under tider som lokalerna normalt är stängda och låsta.

Beaktande av denna policy samt med effektivitet, professionalism och samverkan ska ett aktivt och systematiskt arbete med säkerhet och riskhantering genomföras i syfte att säkerställa en trygg miljö för personal, studenter, besökare och samarbetspartners för att därigenom säkra förutsättningarna för utbildning och forskning på högsta nivå.