Rektorsbeslut 2011-03-03, dnr SU 602-0098-11.

Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Rektor beslutar om följande riktlinjer till den av universitetsstyrelsen 2010-12-03 antagna anställningsordningen för Stockholms universitet, gällande fr.o.m. 2011-01-01 (dnr SU 601-3485-10). Riktlinjerna är upplysningar och kommentarer till vissa delar av anställningsordningen och angränsande frågor.

Postdoktor
För många nyblivna doktorer är postdoktor den första anställningen efter doktorsexamen. Anställningen regleras i ett centralt kollektivavtal. Den är inte en läraranställning och ingår inte heller i den akademiska karriärväg som nu har beslutats om vid Stockholms universitet.

Biträdande lektor
Steget in i den akademiska karriärvägen utgörs av anställningen biträdande lektor, som söks i konkurrens och i flera avseenden är lik den som tidigare har reglerats i högskoleförordningen. Villkoren i denna anställning, främst möjligheten till tidsbegränsning, föreligger inte för närvarande och läggs fast först när Arbetsgivarverket har enats med de centrala fackliga organisationerna i denna fråga. En bedömning är att detta sker under första halvåret 2011.

Övergångsbestämmelserna till den nya högskoleförordningen som gäller fr.o.m. den 1 januari 2011 ger möjlighet att med stöd av äldre bestämmelser utlysa en anställning som biträdande lektor och fatta beslut om anställningen t.o.m. september månads utgång 2011. En anställning som har beslutats om före den 1 oktober 2011 får förnyas enligt äldre bestämmelser.

Forskarassistent
Anställningsformen forskarassistent finns inte kvar i den nya högskoleförordningen. Dock ger övergångsbestämmelserna möjlighet att utlysa en anställning som forskarassistent och fatta beslut om anställningen t.o.m. september månads utgång 2011. I första hand ska i stället anställning som biträdande lektor användas.

En anställning som forskarassistent som har beslutats om före den 1 oktober 2011 får förnyas enligt äldre bestämmelser.

Pedagogisk meritering

Som framgår av anställningsordningen ska en anställd professor, universitetslektor eller adjunkt som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller har förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är prefektens ansvar som arbetsgivare att skapa förutsättningar för den anställda läraren att genomgå utbildningen och att följa upp att så sker.

Befordran

Då universitetet nu har beslutat att ha kvar och utveckla möjligheterna till befordran till universitetslektor och till professor är det av största vikt att kraven för befordran även fortsättningsvis ligger på en hög nivå och att dessa inte är lägre än de som gäller vid anställning. Respektive fakultetsnämnd kommer under våren 2011 att besluta om bedömningskriterier för befordran.

Som anges i anställningsordningen är utgångspunkten att befordran inte automatiskt ger rätt till ändrade arbetsuppgifter eller anställningsvillkor. Dessa frågor är delvis reglerade i kollektivavtal.

I den nya högskoleförordningen är överklagandemöjligheterna i samband med avslag på ansökan om befordran borttagna. Ett beslut om avslag på befordransansökan kan fortsättningsvis inte överklagas vilket betyder att överklagandehänvisning inte ska ges den sökande vid ett sådant beslut.

Den som däremot har sökt befordran enligt äldre bestämmelser i högskoleförordningen eller universitetets övergångsregler, beslutade under hösten 2010, kan överklaga ett beslut om avslag. Här ska följaktligen överklagandehänvisning lämnas.

Lokala övergångsbestämmelser om befordran

En biträdande lektor som har anställts enligt äldre bestämmelser i högskoleförordningen har rätt att söka befordran till universitetslektor så länge anställningen pågår. En universitetsadjunkt som har anställts tills vidare före 2011-01-01 har rätt att söka befordran till universitetslektor så länge anställningen pågår. Prövningen ska i båda fallen ske med tillämpning av reglerna i högskoleförordningen i den lydelse som gällde t.o.m. 2010-12-31 samt i föregående AOSU, fastställd 2008-04-16.

Forskare
Tyngdpunkten för rekrytering inom kärnverksamheten ska ligga på den nu fastlagda akademiska karriärvägen: biträdande lektor, universitetslektor och professor. Även om den huvudsakliga arbetsuppgiften i en anställning inledningsvis är forskning, ska anställningen normalt utlysas som en av de tre nämnda läraranställningarna.

Universitetet kan dock komma att behöva anställa medarbetare som forskare. Ett motiv för en sådan anställning kan vara att en person har en för universitetet betydande kompetens för ett specifikt forskningsprojekt, men utan eller med begränsad pedagogisk erfarenhet eller kunskap. Ett annat motiv kan vara att ett forskningsråd eller annan forskningsfinansiär beviljat forskningsbidrag för en bestämd period och till en bestämd person som inte är anställd vid universitetet. Inför en sådan rekrytering ska institutionen på ett tydligt sätt klargöra för de sökande dels att detta inte är en anställning inom den akademiska karriärvägen, dels att universitetet inte har någon skyldighet att erbjuda möjlighet till undervisning eller annan pedagogisk meritering.

Universitetet har nu infört en möjlighet för den som innehar tillsvidareanställning som forskare att kunna ansöka om att bli prövad för befordran till professor. Möjligheten har tillkommit för att inte förvägra någon som uppfyller behörighetskraven befordran till professor.

En ny anställning som adjunkt
Anställning som adjunkt kommer att användas med restriktivitet och endast för den typ av undervisning som anges i anställningsordningen. Anställningen är inte en del av den akademiska karriärvägen. Utlysning av anställning som adjunkt ska enligt anställnings-ordningen beslutas av rektor som inte avser att delegera beslutsrätten.

Adjungerad professor och gästprofessor

Dessa båda anställningar, som tidsbegränsas enligt reglerna i högskoleförordningen, skapar goda möjligheter för universitetet att för en viss tid tillgodose behovet av speciell kompetens inom ett ämnesområde.

Gästlärare

Gästlärare kan anställas under högst två år enligt reglerna i LAS. Det är ovisst om de centrala parterna via kollektivavtal här kommer att ge ökade tidsbegränsningsmöjligheter.

Affilierad forskare och affilierad professor

För dessa grupper har inga regler ändrats. Det är enbart titlar på personer som genom särskilda beslut har knutits till universitetet utan att något anställningsförhållande har ingåtts. De affilierade är alltså inte lärare i anställningsordningens mening.

Docent

Docent är enbart en titel som speglar en viss grad av uppnådd kompetens och således ingen anställning. Som tidigare lägger respektive fakultetsnämnd fast kraven och kriterierna för antagande av docent.

_____

Detta beslut är fattat av rektor, professor Kåre Bremer, i närvaro av förvaltningschefen, universitetsdirektör Ann-Caroline Nordström. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Emma Svennerstam, Ledningskansliet (protokollförare).