Rektorsbeslut 2011-11-10, dnr SU 672-2884-11
(ersätter rektorsbeslut 2007-11-14, dnr SU 69-2241-07)

Ansvarig enhet: Personalavdelningen
 

Vid Stockholms universitet hålls årliga utvecklingssamtal med varje medarbetare. Utvecklingssamtalet är en förberedd, strukturerad och årligen återkommande dialog mellan en enskild medarbetare och dennes chef.

Syfte
Syftet är att utveckla såväl verksamhet som medarbetare och på så sätt skapa goda förutsättningar för ett välfungerande universitet.

Ansvar
Prefekten (motsv.) har ansvaret för att samtalen genomförs. Det innebär inte att prefekten skall genomföra alla samtal själv. Den som håller utvecklingssamtalet bör vara lönesättande och/eller närmaste chef och den som känner till och kan påverka medarbetarens arbetssituation.

Anvisning
Personalchefen utfärdar närmare anvisningar för utvecklingssamtalen.

 

Lena Gerholm

Lise-Lott Lundberg