R 2010-03-25, dnr SU 672-0703-10
(Ersätter R 2006-05-24, dnr SU 672-1131-06)
Ansvarig enhet: Personalavdelningen


Policy

En modern arbetsplats måste präglas av en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö. Den kräver en ständig utveckling till verksamhetens och människors olika behov.

För att Stockholms universitet ska kunna hävda sig i en hårdnande konkurrens med andra universitet måste vi tillsammans lägga ner tid och kraft på att utveckla och värna vår arbets- och studiemiljö. Särskilt angeläget är att utveckla den psykosociala arbetsmiljön samtidigt som vi arbetar med den fysiska.

En god psykosocial arbetsmiljö utvecklar kreativitet, påverkar gynnsamt hälsan och skapar förutsättningar för ett gott arbetsresultat. En ökad öppenhet och ett tillåtande klimat skapar möjlighet för medarbetare och studenter till större delaktighet och påverkan i arbetet.

Stockholms universitet ska därför arbeta för att skapa en attraktiv, hälsobefrämjande arbetsplats och därmed också säkra en långsiktig effektiv verksamhet.

Ansvar

Prefekten (motsv.) har av rektor delegerats ansvaret för arbetsmiljöfrågorna för både anställda och studenter. Detta innebär att prefekten är ytterst ansvarig för att på institutionen (motsv.) skapa en arbetsmiljö som uppfyller de intentioner Rektor har angett i policyn ovan samt att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Prefekten har rätt att vidaredelegera uppgifter inom arbetsmiljöområdet till annan befattningshavare. Sådan delegation ska följa de av Rektor fastställda regelverket för vidaredelegation.

Anvisningar
Personalchefen, chefen för Tekniska avdelningen och chefen för Studentavdelningen utfärdar närmare anvisningar för arbetsmiljöarbetet.

Detta beslut är, i rektors ställe, fattat av prorektor, professor Lena Gerholm, i närvaro av förvaltningschefen, universitetsdirektör Ann-Caroline Nordström. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Ulrika Bjare (protokollförare), Ledningskansliet. Föredragande har varit Per Fahlstedt, Personalavdelningen.