Rektor 2009-12-17 Dnr SU 672-2483-09

Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Anställda har mot uppvisande av kvitto rätt till ersättning för friskvård med 1500 kr per år. Ersättning erhålles för inköp av träningsavgifter eller för kort för tillträde till motionsanläggningar såsom gym, simhallar eller andra fysiska aktiviteter. Dock ska det vara frågan om motionsidrott av enklare slag, alltså inte golf, ridning eller motsvarande.

Kostnaden ska belasta den anställdes institution/motsvarande. Ersättningen tillgodoräknas arbetstagaren som förmån det år som den utbetalas.

Kvitto som styrker den anställdes utlägg för sin friskvård ska lämnas in till institutionen/motsvarande inom tre månader. Om så inte sker är rätten till ersättning förfallen.

Även de som är antagna till forskarutbildningen, men inte innehar anställning, har rätt till samma friskvårdsinsatser som erbjuds anställda.

I och med detta beslut upphävs tidigare beslut (R 2006-12-14, dnr SU 672-2522-06).

Beslutet gäller fr.o.m. 2010-01-01.