Rektorsbeslut 2009-04-23, dnr SU 679-0650-09.
Ersätter policy beslutad av rektor 2003-10-02 (dnr SU 69-1981-03).
 

Mål för rehabiliteringsarbetet
Medarbetare som p.g.a. sjukdom – oavsett om denna har orsakats av förhållanden i arbetet eller inte – har fått nedsatt arbetsförmåga, skall genom tidiga och samordnade rehabiliteringsinsatser få hjälp och stöd för att återvinna arbetsförmågan och därmed kunna återgå i arbete – helt eller delvis.

Definition
Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som ska stödja den sjuke/skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga, få tillbaka sin arbetsförmåga och sina förutsättningar för ett normalt liv.

Ansvar
Rektor är ytterst ansvarig för att rehabiliteringsverksamheten vid Stockholms universitet bedrivs i enlighet med gällande regelverk och att det vid Stockholms universitet finns en policy som klargör mål och ansvar för rehabiliteringsarbetet.

Prefekten* har av rektor delegerats ansvar för arbetsmiljöfrågor. Detta innebär att prefekten är ytterst ansvarig för rehabiliteringen på institutionen (motsv) och för att rehabiliteringsarbetet bedrivs i enlighet med den policy och de anvisningar som fastställts för Stockholms universitet. Rehabiliteringen sker i samarbete med medarbetaren och utgår ifrån dennes behov och förutsättningar.

I rehabiliteringsansvaret ligger att i nära samverkan med de olika aktörerna svara för att det finns rutiner så att rehabiliteringsprocessen kan bedrivs skyndsamt samt att nödvändiga åtgärder vidtas som underlättar en snabb återgång i arbete.

Personalavdelningen ska kontinuerligt följa arbetet med rehabilitering och ta fram rutiner och annat stöd till prefekter för att underlätta och påskynda rehabiliteringsprocessen.

*Med prefekt avses även enhetschefer samt arbetsgivarföreträdare som har delegerats uppgiften att arbeta med rehabiliteringsfrågor.

Anvisningar
Personalchefen utfärdar närmare anvisningar för arbetet med rehabilitering.
Till Anvisningar vid rehabilitering av anställda – "Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen?"
samt bland bifogade filer: Rehabiliteringsskedjan (pdf) och Rehabiliteringsskedjan – kommentarer (pdf).
 

Detta beslut är fattat av rektor, professor Kåre Bremer, i närvaro av prorektor, professor Lena Gerholm och av förvaltningschefen, universitetsdirektör Ann-Caroline Nordström. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Linda Stridsberg, Ledningskansliet (protokollförare). Föredragande har varit Per Fahlstedt, Personalavdelningen.