Ansvarig: Tekniska avdelningen

FC 1995-06-16
---------------------------------------------------------------------
Denna verksamhet är en viktig del av universitetets sociala verksamhet och medverkar till att göra Stockholms universitet synligt. Den begränsas dock av de hänsyn som måste tas till bestämmelser vad bl a gäller säkerhet, arbetsmiljö och andra allmänna regler som t ex livsmedelsstadgan.
Reglerna och anvisningar är fastställda av förvaltningschefen 1995-06-16, och är till för att underlätta olika aktiviteter inom universitetets lokaler.

Tillstånd för arrangemang, skyltning och försäljning utomhus lämnas av markförvaltaren Akademiska Hus AB - Frescati.

Allmänt
Anslagstavlor

För permanent anslagstavla ger ansvariga inom Tekniska avdelningen tillstånd. Tillstånd kan erhållas av institutionerna och beslutande organ inom universitetet liksom av fakultets- och ämnes-föreningar, ämnesråd, studieråd, föreningar med anknytning till institutionerna, studentkåren och av studentkåren registrerade kårföreningar, kårpartier, de fackliga organisationerna vid SU samt andra universitetet närstående organisationer.
"Diverse-tavlor" finns för allmän affischering.

Affischering utanför anslagstavlorna får inte förekomma.

Skärmar

Skärmar kan tillhandahållas av ansvariga inom Tekniska avdelningen och får ställas på anvisad plats. Tillstånd lämnas i mån av plats och för viss tid i första hand till samtliga angivna ovan under Anslagstavlor.

Utställningar

Inom Stockholms universitet finns ytor som kan användas för tillfälliga utställningar. Ytorna får disponeras i första hand av organ angivna ovan under Anlagstavlor efter tillstånd av ansvariga inom Tekniska avdelningen. För externa utställare debiteras enligt särskild prislista.

Försäljning

Försäljning av varor inom universitetets lokaler får endast ske i enlighet med särskilda avtal tecknade med Stockholms universitet.

Tekniska avdelningen äger rätt att avlägsna material som uppsätts, utställs eller försäljs utan vederbörligt tillstånd.

Fester och mottagningar

För fester, mottagningar o d finns ett antal ytor inom universitetet disponibla. Ytorna får disponeras efter tillstånd av Tekniska avdelningen.

Allhuset
Anlagstavlor

I Allhuset finns 3 anslagstavlor som disponeras efter tillstånd av Tekniska avdelningen. För ordningen på anslagstavlorna ansvarar respektive brukare.

Skyltskåp

I Allhuset finns två skyltskåp utmed den östra fasaden. För ordningen i skåpen ansvarar respektive brukare.

Skylthyllor

För allmän affischering finns skylthyllor längs den östra och södra fasaden tillgängliga.

Biblioteksfoajén
Anlagstavlor

Se under Allmänna regler, anslagstavlor

Utställningar

Utställningar får arrangeras på anvisad plats av institutioner m fl angivna under Allmänna regler. Tillstånd lämnas genom Tekniska avdelningen.

Försäljning

Försäljning får ske av sådana varor som anges under Allmänna regler och av där angivna sammanslutningar på anvisad plats efter tillstånd genom Tekniska avdelningen.

Södra huset
Anslagstavlor

Se under rubriken Allmänt, Anlagstavlor.

Skärmar

Se under rubriken Allmänt, skärmar.

Utställningar

Se under rubriken Allmänt, utställningar.

Bokbord

På plan 3 finns i varje hus bokbord. Bokborden kan bokas av samtliga sammanslutningar under rubriken Allmänt.

Arrheniuslaboratorierna för naturvetenskap
Anlagstavlor

Se under rubriken Allmänt.

Skärmar

Se under rubriken Allmänt.

Utställningar

Se under rubriken Allmänt.

Fester

Fester, mottagningar o dyl kan arrangeras på anvisad plats. Bokning sker genom ansvariga inom Tekniska avdelningen.

För regler hänvisas till Regler för förhyrningar inom Arrhenius-laboratorierna (Doss 88, dnr 0653/97, doknr 001, 002 ).