Rektor 051208, dnr SU 113-1269-05

Ansvarig Sektion: Byggnadsplanering vid Tekniska avdelningen

1. Externa hyreskontrakt tecknas endast av förvaltningschefen.

2. Lokalerna upplåts tillsvidare till institution/motsv som är ansvarig för att lokalerna vårdas väl.

3. Beslut om ombyggnad eller annan åtgärd som berör byggnaden eller dess installationer fattas av förvaltningschefen.

4. Andrahandsuthyrning till annan institution/motsv. tillåts i längst 18 månader och skall anmälas till universitetsförvaltningen.

5. Uppsägning skall ske skriftligt till universitetsförvaltningen. Uppsägningstiden är 12 månader samt tiden fram till kalenderkvartalets utgång. (Se rektorsbeslut Dnr SU 301-0797-10)
Brukaren kan endast frånträda lokaler som är belägna i ytterkanten av institutionens lokalinnehav och alltså gränsar till lokaler som hyrs av annan institution/enhet eller som gränsar mot allmän yta.

6. Återkallande av uppsägning kan medges om inte alternativ användning för den uppsagda lokalen redan planerats.

7. Intern hyra faktureras kvartalsvis och består av faktiska hyreskostnader på vilka utgår ett hyrespålägg för finansiering av anslutande kostnader. Anslutande kostnaders storlek beslutas av universitetsstyrelsen.

Kontaktperson: Sektionschef Camilla Westerborn