Ansvarig: Fastighetsavdelningen

FC 1995-04-21, Dnr SU 80-0231-95
---------------------------------------------------------------------

Konsistoriet vid Stockholms universitet beslöt att fr o m höstterminen 1973 inte tillåta att hundar och andra husdjur skulle få medföras inom universitetets lokaler. Detta förbud gäller fortfarande.
Skyddskommittén vid Stockholms universitet står bakom kravet på ett helt husdjursfritt universitet.

Dispensreglerna för medförandet av husdjur skärps nu ytterligare. Anledningen är att allergierna i samhället ökar och att många studerande och anställda med allergier har redovisat svåra medicinska problem. Det finns också anställda som är oroliga och rädda för hundar.

Dispens från förbudet kan endast ges för det nu medförda husdjuret om tungt vägande skäl finns. Dispens för nytt husdjur ges ej. Dispensen kan hävas under den givna dispenstiden om skäl för detta uppkommer. Ansökan görs på bilagda blankett, dispens ges för högst ett år i taget. Om husdjuret avlider under denna tid upphör dispensen.

Information till personalen på institutionen/enheten skall göras i förväg för att säkerställa att ingen är allergisk eller rädd för husdjuret. Prefekt/enhetschef och skyddsombud skall tillstyrka att husdjuret får medföras. Lokalvårdsledningen skall också tillstyrka medförandet och uppgörelse om extra städning skall ha gjorts. Ansökan om dispens skall sändas till handläggaren vid Säkerhetsenheten.

I de fall där institution eller enhet diponerar samtliga lokaler i byggnaden kan husansvarig prefekt besluta om dispens. Även här skall skyddsombud och lokalvårdsledning godkänna medförandet, uppgörelse med lokalvårdsenheten om extrastädning skall ha gjorts. Kopia av beviljad dispens sänds till handläggaren vid Säkerhetsenheten.