Två fakultetsöverskridande projekt med forskare från Romanska och klassiska institutionen får medel från Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Projektet ”Politisk valdebatt i de romanska länderna” beviljas 100 000 kr
Sökande María BernalThomas JohnenAndrés RivarolaMalin RoitmanFrançoise Sullet-NylanderFredrik Uggla, Paulina de los Reyes (Romanska och klassiska institutionen och  Ekonomisk-historika instituionen)

Projektet ”Områdesstudier och mellanregionala jämförelser” beviljas 94055 kr
Sökande Ken Benson, Paul Levin, Martin Säfström och Ludvig Beckman (Inst. för Orientaliska språk, Romanska och klassiska institutionenStatsvetenskapliga institutionen)

Utdrag från beslutet:
Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap utlyste medel för fakultetsöverskridande forskningsinitiativ med sista ansökningsdag den 15 januari 2014.
Fem ansökningar inkom till Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap. Ansökningarna har beretts av Forskningsberedningen bestående av vicerektor Karin Bergmark, dekanus Bengt Novén, prodekanus Gunnel Forsberg och prodekanus Jan Rosén. Vid beredningen har särskild vikt lagts vid att det finns ett tydligt fakultetsöverskridande mervärde framskrivet i ansökan, att ansökan syftar till planering inför inskickandet av en forskningsansökan i nära anslutning till tidpunkten för planeringsperioden och att det finns en uttalad forskningsfråga samt berört hur denna ska undersökas.

Dessutom är flera forskare vid institutionen kopplade till projektet om Världslitteraturstudier.