María Bernal

Född 1965 i Málaga (Spanien), disputerade 2007 vid Stockholms universitet med avhandlingen  Categorización sociopragmática de la cortesía y de la descortesía: Un estudio de la conversación coloquial española. Hon är verksam inom områdena diskurs- och textanalys, samtalsanalys och pragmatik, med särskilt fokus på fenomen som rör (o)artighet och face, i linje med forskningsprogrammet Asice-Programa EDICE. Forskningen har främst rört talspråk i vardagliga situationer i spanska, men även juridisk och politisk diskurs. Hon har publicerat vetenskapliga artiklar i framstående internationella tidskrifter och har nyligen givit ut Political discourse at the extremes: Expressions of populism in Romance-speaking countries (med F. Sullet-Nylander, C. Premat och Malin Roitman, eds., 2019).
María Bernal är vice ordförande för forskningsnätverket Romansk språkforskning (RomLing, ledande forskningsområde vid Stockholms universitet) och är Editor in Chief för tidskriften  Sociocultural Pragmatics. International Journal of Spanish Linguistics, med stöd från Vetenskapsrådet.